Съобщение от дата 17.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пловдив до "КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" ЕООД относно съставен АУАН №16-2200040/02.03.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditplovdiv-kepitalinvestmentholdingeood.pdf 82.93 KB