Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността “Директор” на Дирекция „Административно обслужване и информационни технологии“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

 

СПИСЪК

 

на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността “Директор” на Дирекция „Административно обслужване и информационни технологии“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

 

  1. Допуснати кандидати до конкурс:

Име и фамилия на допуснатите кандидати до участие в конкурса:

1.

Венелин Панев

 

 

 

Няма недопуснати кандидати за участие в конкурсната процедура.

Допуснатите кандидати следва да се явят на 09.06.2023 г. от 10 ч. в сградата на ИА „Главна инспекция по труда - гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3 за решаване на тест.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на 09.06.2023 г. от 12,30 ч. на адреса ИА „Главна инспекция по труда - гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3.

Допуснатите до интервю кандидати следва да се явят на 09.06.2023 г. от 12,40 ч. на адреса ИА „Главна инспекция по труда - гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3.

II. Kритерии и система за оценяване на писмената разработка и интервюто за длъжността “Директор” на Дирекция „Административно обслужване и информационни технологии“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Kонкурсът, включва решаване на тест и интервю. Тестът включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на ИА ГИТ и с професионалната област на длъжността, съобразно връчените на кандидатите длъжностни характеристики. Време за решаване на теста – 60 минути.

Тестът се състои от 25 въпроса с 3 възможни отговора, от които единия верен.

Формирането на оценката става по следния начин:

- при верен отговор на 20 до 21 въпроса кандидата получава оценка – 4.00;

- при верен отговор на 22 до 23 въпроса – оценка 4.50;

- при верен отговор на 24 до 25 въпроса – оценка 5.00;

За успешно издържал теста се счита кандидат получил оценка минимум 4.00 и се допуска до интервю.

Кандидатът, отговорил правилно на по-малко от 20 въпроса се оценява „неиздържал теста” и не се допуска до интервю.

На всеки допуснат до интервю кандидат, членовете на конкурсната комисия задават предварително уточнени еднакви въпроси.

При провеждане на интервюто всеки член на комисията определя резултата на съответния кандидат по 5-степенна скала въз основа на оценките, които е поставил по съответните критерии. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична от преценките по отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. При изчисленията резултатът ще се закръглява до втория знак след десетичната запетая. За успешно издържал интервюто се счита кандидат, получил общ резултат от интервюто не по-малък от 4.00.

Съгласно чл.34, ал.3 от НПКПМДСл, комисията определи следните коефициенти, с които се умножават резултатите получени от теста и интервюто:

- Тест – коефициент „4”;

- Интервю – коефициент „5”;

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите получени от решаване на теста и от интервюто, умножени със съответните им коефициенти (коефициент „4” за теста и коефициент „5” за интервюто).

Комисията ще класира от първо до трето място кандидатите, получили най-високи резултати.

 

НИКОЛАЙ ТЮРКЕДЖИЕВ /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ