Съобщение изх. № 23051309/31.05.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ЗЛАТЕН ТЕЛЕЦ 16" ЕООД