История на Инспекцията на труда http://gli.government.bg/bg bg История на Инспекцията по труда http://gli.government.bg/bg/node/6364 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">История на Инспекцията по труда</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bg/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ср., 26.08.2020 г. - 14:13</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p style="text-align: justify;">Инспекторатът по труда, създаден с указ на княз Фердинанд от 3 ноември 1907 година, е първообразът на днешната Инспекция по труда в България. Според указа на княз Фердинанд Инспекторатът по труда е създаден за 'прилагането на законите, правилниците и наредбите по индустрията, търговията, занаятите и по протекцията на работниците'.</p> <p style="text-align: justify;">Първият български закон в областта на безопасността и хигиената на труда е приет през 1917 г. Контролът за неговото спазване е възложен на Инспектората по труда към Министерството на земеделието и търговията. Този закон има много дълъг живот, отменен е чак през 1951 година, когато е приет Кодексът на труда - сборник от нормативни актове, които регулират трудовоправните отношения в Република България и до днес.</p> <p style="text-align: justify;">През 1949 година България ратифицира Конвенция 81 на Международната организация на труда от 1947 година за Инспекцията по труда. Към момента на нейното ратифициране българската държава вече има изградена и установена традиция в областта на контрола на работната среда.</p> <p style="text-align: justify;">През 1951 година контролните функции по безопасност и здраве при работа се делегират на обществена организация - Българските профсъюзи и контролната структура се инкорпорира в структурата на синдикатите.</p> <p style="text-align: justify;">През 1991 г. е създадена Държавна инспекция по труда към Министерството на труда и социалната политика. През 1992 година със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда държавата възвръща контролните си функции по безопасност и здраве при работа като възлага тази дейност на Държавната инспекция по труда, която през същата година е преобразувана в Главна инспекция по труда, а от 2000 - та година - в Изпълнителна агенция 'Главна инспекция по труда' (ИА 'ГИТ') към министъра на труда и социалната политика.</p> <p align="center" style="text-align: justify;"><b>Инспекцията по труда в дати</b></p> <ul><li style="text-align: justify;">1907 г. – Закон за Инспектората по труда в България – утвърден с указ № 182 на Княз Фердинанд І, от 03.11.1907 г. (обн. ДВ бр. 238/1907 г.)</li> <li style="text-align: justify;">1917 г. – Закон за хигиената и безопасността на труда – утвърден с указ № 25 на Княз Фердинанд І, от 01.06.1917 г. (обн. ДВ бр. 129/1917 г., изм. и доп.)</li> <li style="text-align: justify;">1951 г. – Кодекс на труда – отменя Закона за хигиената и безопасността на труда от 1917 г. Съгласно чл. 4, на профсъюзите се дава право да изграждат инспекции по охрана на труда (обн. в. “Известия”, бр. 91/1951 г.)</li> <li style="text-align: justify;">1951 г. – Закриване на Министерство на труда и социалните грижи (Закон за отменяване на всички закони издадени до 9.09.1944 г., обн. ДВ бр. 93/1951 г.)</li> <li style="text-align: justify;">1966 г. – Закон за Инспекцията за надзор по безопасност на труда към Министерски съвет (обн. ДВ бр. 52/1966 г.)</li> <li style="text-align: justify;">1973 г. – Закон за предоставяне на Българските професионални съюзи контрола по охрана на труда (обн. ДВ 53/1973 г.)</li> <li style="text-align: justify;">1986 г. – Нов Кодекс на труда. Съгласно чл. 399, ал. 1 професионалните съюзи, упражняват цялостен контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности (обн. ДВ бр. 26 и 27/1986 г., изм. и доп.)</li> <li style="text-align: justify;">1991 г. – Създадена е Държавна инспекция по труда към Министерството на труда и социалните грижи с ПМС № 193 от 02.10.1991 г. (обн. ДВ бр. 83/1991 г., изм. и доп.)</li> <li style="text-align: justify;">1992 г. – Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. С промяна в чл. 399 държавата си възстановява контрола по спазване на трудовото законодателство (обн. ДВ бр. 100/1992 г.)</li> <li style="text-align: justify;">1992 г. – Преобразуване на Държавна инспекция по труда в Главна инспекция по труда с ПМС № 270 от 30.12.1992 г. (обн. ДВ бр. 4/1993 г., изм. и доп.)</li> <li style="text-align: justify;">2000 г. – Преобразуване на Главна инспекция по труда в Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” с ПМС № 92 от 26.05.2000 г. (обн. ДВ бр. 44/2000 г.).</li> <li style="text-align: justify;">2002 г. – Възлагане на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” на специализираната контролна дейност по насърчаване на трудовата заетост с постановление № 35 на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на ИА “ГИТ” (обн. ДВ 19/2002 г.).</li> <li style="text-align: justify;">2003 г. – Възлагане на ИА “ГИТ” на специализираната контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с държавната служба (контрола се осъществява от държавни инспектори) – постановление № 77 на МС, ДВ, бр. 36/2004 г.</li> <li style="text-align: justify;">2006 г. – Прехвърляне на специализираната контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с държавната служба от ИА “ГИТ” към Министерство на държавната администрация (ДВ, бр. 54 от 2006 г.)</li> <li style="text-align: justify;">2010 г. – Възлагане на специализираната контролна дейност по спазване на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и задълженията на страните по служебното правоотношение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.</li> </ul></div> Wed, 26 Aug 2020 11:13:19 +0000 admin 6364 at http://gli.government.bg