Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
 • a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Процедури

Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

 

 1. Наименование - Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали (№ на услугата/режима в СУНАУ 1717).
 2. Правно основание – Кодекс на труда – чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 2, ал. 1 от Приложение №1  към чл. 4 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР).
 3. Заявител – юридически лица и физически лица.
 4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

 • Искане за издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали (бланка)
 • Подробни данни за кабинетите за провеждане на теоретичните занимания и за  учебния полигон за провеждане на практическото обучение, които следва да съдържат:
 • Списък на преподавателския състав, в който се посочват трите имена, длъжността, местоработата, трудов стаж в областта на взривните работи, придобита правоспособност – серия и номер на свидетелството за правоспособност (ако свидетелството за правоспособност е издадено преди 01.01.2014 г. се прилага и ксерокопие на страницата с последната заверка). В списъка да се включи лектор специалист по долекарска и първа помощ;
 • Разработени учебни програми за отделните видове персонал и дейности с взривни материали. Програмите да бъдат съгласувани с органите на Министерство на вътрешните работи (МВР). Програмите за персонал по чл.3, ал.2-т.5,6,7,8,9,10 и 11 от ПБТВР да бъдът утвърдени от съответната Д ИТ. Учебните програми да включват съответния хорариум от теоритично и практическо обучение за работа с взривни материали, както и теми за долекарска и първа помощ;
 • Списък на лицата имащи право на достъп до взривни материали, заверен от органите на МВР;
 • Копия от свидетелствата за правоспособност на лицата, имащи достъп до взривни материали (заверени „Вярно с оригинала“) – само за свидетелства издадени преди 01.01.2014 г.
 • Документ за право за съхраняване на взривни материали издаден от органите на МВР;
 • Списък на наличните правилници, стандарти и други нормативни актове свързани с обучението;
 • Инструкции за безопасното извършване на обучението;

4.1.1       В подробните данни за провеждане на теоретичното и практическо обучение следва да са посочени данни за:

 • Учебните кабинети за провеждане на теоритичните занимания трябва да бъдат оборудвани с учебни пособия за нормално провеждане на учебния процес, в т.ч.:
  • Бутафорни взривни материали, макети с начини на взривяване, цветни фотуси, видеокасети, диапозитиви и други за онагледяване на обучението;
  • Измервателни уреди и взривни машинки;
  • Достатъчни количества от ПБТВР и друга специализирана литература необходима за подготовка и самоподготовка на курсистите;
  • Пособия и средства за безопасна работа.

4.1.2.     Полигоните за провеждане на практическите занимания за всеки вид правоспособност  трябва да имат:

 • Пробивна техника;
 • Склад за взривни материали  или договор с фирма за съхранение на взривните материали;
 • Осигурени количества взривни материали за провеждане на практическите занимания;
 • Пособия и средства за безопасна работа за всеки обучаван;
 • Измервателни уреди
 • Правоспособно лице – Ръководител на взривни работи или взривчик за провеждане на практическото обучение.

4.1.3 Юридически и физически лица получили разрешение са длъжни в едномесечен срок преди започването на курса да уведомят писмено:

 • ИА ГИТ и сектор КОС при Дирекция „Национална служба „Полиция”” (ДНСП) при обучение на основен персонал по чл.3, ал.2, т.1,2,3 и 4 от ПБТВР;
 • Съответната Д ИТ и Районната дирекция на вътрешните работи при обучение на основния персонал по чл.3, ал.2, т.5,6,7,8,9,10 и 11 от ПБТВР;

В уведомлението да се посочат:

 • Дата на започване на курса;
 • Вид на курса;
 • Времетраене на курса;
 • Календарен план на часовете за теоритични и практически занимания разработен на база утвърдената програма за обучение;
 • Промени в списъка на преподавателския състав могат да се направят след съгласуване с ИА ГИТ  или Д ИТ.
 • Промени в учебните програми могат да се правят след съгласуване с органите на МВР и утвърждаване от органа, който ги е утвърдил – ИА ГИТ или Д ИТ .

4.2. Подаване на документите:

Искането и придружаващите го документи се подават в деловодството на ИА ГИТ на адрес: гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков №3.

4.3. Начин на подаване на документите – документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на ИА ГИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

4.4. Начин на получаване на решението – в искането за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението, а именно:

 • на място в деловодството на ИА ГИТ /лично или от упълномощено лице/;
 • по пощата на посочен от заявителя адрес;
 • по куриер за сметка на заявителя;
 • подписано с електронен подпис на посочена от заявителя електронна поща.

4.5. Срок на изпълнение – 7 дни, съгласно чл. 57, ал. 2 АПК.

5. Срок на валидност на разрешението – няма

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи:

doc.gifИскане за издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали (187.5 KB)