Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
2 28.10.2020 г. открита процедура | възложена ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕСФ
Адрес в РОП: 00516-2014-0009
1 28.10.2020 г. открита процедура | затворена „Доставка на лицензи за право на ползване със софтуерна осигуровка за програмни продукти за изграждане на базова инфраструктура за изпълнение на Информационна система на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“ по проект BG051PO001 - 6.1.06“Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“ за нуждите на Изпълнителна агенция“Главна Инспекция по Труда“
Адрес в РОП: 00516-2014-0013