Цели на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“ за 2016 г.