Отчет за изпълнение на целите за 2016 г. в Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“