Оценка на риска

Същността на оценката на риска е да се идентифицират опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда с последващо вземане на решение за ограничаване или премахване на този риск. С това се цели намаляване на трудовия травматизъм и професионалните заболявания в предприятието.

Правната уредба за оценката на риска се съдържа в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването. Работодателите и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, са длъжни да направят оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.

Оценката на риска се извършва от специалистите на предприятието, при необходимост подпомогнати от външни специалисти, със съдействието на лица, ангажирани в трудовия процес - ръководители, работници или техни представители, комитетите и групите по условия на труд.

Последователност на действията, свързани с изготвянето на оценката на риска:

 • Заповед за извършване на оценката, изготвяне на програма за организацията й и координиране изготвянето на оценката на риска;
 • Консултация с представители на работещите относно избора на компетентните лица;
 • Ангажиране на компетентните лица, които ще извършат оценката на риска;
 • Предоставяне на оценителите на необходимата информация, свързана с изготвянето на оценката на риска на работното място;
 • Координиране на действията на оценяващите, включване на ръководния състав и стимулиране участието на работниците при извършване на оценката на работното място;
 • Определяне подходите и методите за извършване на оценката;
 • Извършване на анкети с работниците и служителите, работещи на оценяваното работно място;
 • Идентифициране на опасностите;
 • Определяне елементите на риска;
 • Оценка на риска;
 • Определяне на адекватни мерки за намаляване на риска или неговото отстраняване;
 • Информиране на работниците и/или техните представители за резултатите от извършената оценка на риска и предприетите мерки.