Служби по трудова медицина

Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността при работа. Изпълнява предимно превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантско - съветническа помощ на работодателя, комитетите и групите по условия на труд по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Службата по трудова медицина не изпълнява разпоредителни и контролни функции.

Статутът на службите по трудова медицина е регламентиран в чл. 25, 25а, 25б, 25в, 25г и 25д от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Дейността на службите по трудова медицина подлежи на регистрация при условията и по реда на Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.

Основните функции на службите по трудова медицина са:

  • Да идентифицират и да дават преценка за рисковете, които могат да увредят здравето на работещите;
  • Да дават съвети в областта на здравето, безопасността и хигиената на труда, както и по отношение на индивидуалните и колективните предпазни средства;
  • Да наблюдават здравето на работниците във връзка с извършваната от тях работа (предварителни и периодични медицински прегледи, наблюдение на рисковитв групи);
  • Да организират предоставянето на първа помощ и на спешни грижи в случаи на внезапно заболяване, злополука или авария, възникнали на територията на предприятието (отнася се за медицинските специалисти от самостоятелните служби по трудова медицина);
  • Да участват в анализа на трудовите злополуки и професионалните болести.

Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа. Тя съветва и консултира работодателя чрез:

  • Участие в разработването и включването на програми за здравословни и безопасни условия на труд в цялостната политка на управление на предприятието;
  • Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
  • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и анализирането му във връзка с извършваната работа;
  • Обучение на работници, служители и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето при работа, оказване на първа помощ.

Всеки работодател е задължен да осигури за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина.

Службите по трудова медицина се регистрират от Министерство на здравеопазването. Актуална информация за регистрираните служби по трудова медицина можете да получите на интернет страницата на Министерството на здравеопазването (http://www.mh.government.bg) в раздел “Регистри”, както и в самото министерство.