приложения към протокол или доклад на комисия по процедура