Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Номер в профила на купувача
17
Вид преди 04.2016
открита процедура
Статус
възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти

Предметът на обществената поръчка включва следните две обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1: „Извършване на универсална пощенска услуга за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;

2. Обособена позиция № 2: „Извършване на неуниверсални пощенски (куриерски) услуги“ за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.