„Доставка на 3 (три) броя нови изцяло електрически автомобили за нуждите на ИА“ГИТ““

Номер в профила на купувача
31
Вид
публично състезание
Статус
прекратена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Предмет на поръчката e „Доставка на 3 (три) броя нови изцяло електрически автомобили за нуждите на ИА „ГИТ““.

Място и срок за изпълнение на поръчката:

- един брой електрически автомобил в град София, Централно управление на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3;

- един брой електрически автомобил в град Пловдив, дирекция „Инспекция по труда – Пловдив“, пл.“Централен“ №1, ет.5;

- един брой електрически автомобил в град Варна, дирекция „Инспекция по труда – Варна“, ул.“Христо Самсаров“ №2А.

Срок на доставка - до 3 (три) месеца, считано от датата на влизане на договора в сила.

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 26.08.2016 - прекратена процедура