Контакти

За координати, относно провеждането на конкурси в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда":

Кремена Янгьозова

телефон: 02/8101 770

имейл: Kremena.Yangyozova@gli.government.bg