Обща информация

Обществени поръчки - полезна информация

Официално наименование Изпълнителна агенция 'Главна инспекция по труда'
Булстат 831545394
Адрес бул. 'Княз Александър Дондуков' №3
Град София
Пощенски код 1000
Държава България
Лице за контакти Николай Тюркеджиев, директор на дирекция 'ОПУС'
Телефон 02 8101757
Факс 02 8101757