Съобщения по чл. 416, ал.3 от КТ и чл. 79, ал.2 от ЗТМТМ

Съобщение изх. №24068723/12.07.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ПЕРСПЕКТИВА 2020" ЕООД

Съобщение изх. №24068723/12.07.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ПЕРСПЕКТИВА 2020" ЕООД относно съставен/и АУАН №№ 21-2400071, 21-2400072 и 21-2400073 – всичките от дата 08.07.2024 г.

Съобщение изх. №24066983/09.07.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "ВИНТЕХПРОМ" АД

Съобщение изх. №24066983/09.07.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "ВИНТЕХПРОМ" АД относно съставен/и 12 (дванадесет) броя АУАН с последователни номера от №13-2400357 до №13-2400368 включително – всичките от дата 11.06.2024 г.

Съобщение изх. №24066119/08.07.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ПАРКСТРОЙ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" ООД

Съобщение изх. №24066119/08.07.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ПАРКСТРОЙ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" ООД относно съставен/и АУАН №№ 03-2400213, 03-2400216, 03-2400218 и 03-2400220 – всичките от дата 26.06.2024 г.