Съобщения по чл. 416, ал.3 от КТ и чл. 79, ал.2 от ЗТМТМ

Съобщение изх. №23017100/20.03.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "КРУМОВ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Съобщение изх. №23017100/20.03.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "КРУМОВ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД относно съставен/и АУАН №№ 05-2300022, 05-2300023 и 05-2300024 – всичките от дата 20.02.2023 г.

Съобщение изх. №23016454/16.03.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. София до "ГЛОБЪЛ НЕЙЧЪР ЕНЕРДЖИ" ООД

Съобщение изх. №23016454/16.03.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. София до "ГЛОБЪЛ НЕЙЧЪР ЕНЕРДЖИ" ООД относно съставен/и девет броя АУАН с поредни номера от №22-2300061 до №22-2300069 включително – всичките от дата 10.02.2023 г.