Доставка на мултифункционални устройства за нуждите на ИА ГИТ

Номер в профила на купувача
95
Вид
мини процедура по рамково споразумение
Статус
приключена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

 

Процедура по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП чрез извършване на вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на мултифункционални устройства за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"", въз основа сключено Рамково споразумение между ЦОП и „СИЕНСИС“ АД„АТС БЪЛГАРИЯ“ ООД, „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД и "КОНТРАКС" АД № СПОР-27/21.11.2019 г. с предмет „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери“

Предмета на поръчката включва доставка на мултифункционални устройства (черно-бяла копирна система) за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Техниката следва да отговаря на показатели, които са посочени в техническата спецификация на Възложителя, съответстващи на техническите параметри по Рамково споразумение № СПОР-27/21.11.2019 г.

Процедурата се провежда електронно в СЕВОП. 

Номер на процедурата в СЕВОП: 2455

Линк на процедурата в профила на купувача на Министерство на финансите

Линк към процедурата в РОП