Инспекцията по труда надгради националния уебсайт за командированите лица

Инспекцията по труда адаптира Единния уебсайт относно командированите лица, който има ангажимент да поддържа за България, с промените в законодателството на европейско и национално ниво, касаещи командироването в рамките на предоставянето на услуги. Промяната изисква всички работодатели, включително и досегашните потребители, да направят нова регистрация, за да използват Регистъра на командированите / изпратените лица.

Уведомленията за командироването или изпращане на работници или служители на територията на Р България се подават до Инспекцията по труда по електронен път. Съгласно нормативната уредба това следва да бъде направено най-късно до започване на предоставянето на услугите. Това задължение имат работодатели, които командироват работници и служители, както и предприятията осигуряващи временна работа, установени в държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и в Конфедерация Швейцария или в трета държава. За всяко изменение на обстоятелствата по подадено заявление дружествата уведомят ИА ГИТ незабавно.

Новата версия на сайта позволява при промяна на обстоятелствата по подадено заявление да се въвежда корекция в него, което може да се осъществи в потребителския профил, раздел „Моите заявления“ – секция „Промяна на обстоятелствата“. Тя обаче не позволява достъп до подадени вече заявления от дружествата. За промяна на обстоятелствата по заявление, което е подадено в предходната версия на регистъра, работодателите следва да подадат ново заявление с въвеждане на промените. В него, в последната секция, е оказано поле, в което да се въведат номерът и датата на подаденото в предходния регистър заявление. В резултат на това новото заявление ще се счита за корекция на старото.

За да се запазят условията на труд, при които е командировано лицето, и след 12 месеца от началото на командироването/изпращането, следва преди изтичането им до ИА ГИТ да бъде подадено Мотивирано уведомление. То трябва да бъде подадено също по електронен път, каквато възможност е създадена с надградената версия на сайта.