При работа без трудов договор се губи възможността за защита на трудови и осигурителни права

Инспекцията по труда създаде брошура с информация за основните трудови права и начините за подаване на сигнали, когато те са нарушени

Предвид активизирането на наемане на работна сила за предстоящия туристически сезон Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) предупреждава, че сезонната заетост крие висок риск от използване на недеклариран труд. Сключването на писмен трудов договор с реални клаузи и регистрирането му в Националната агенция за приходите гарантира в най-пълна степен правата и на работещи, и на работодатели.

Когато се съгласяват да работят без трудов договор или договорят по-кратко работно време от реалното и по-ниско възнаграждение от получаваното, работещите губят трудови и осигурителни права. В тези случаи те или изобщо не трупат осигурителен стаж, (когато работят без трудов договор), или той е по-малко от фактически изработения, което ги лишава от правото на обезщетения за безработица, временна неработоспособност и майчинство. Осигуряването върху по-ниски възнаграждения, от друга страна, намалява размера на обезщетенията. Фиктивните клаузи в трудовите договори ограничават и възможностите за защита на правата, тъй като контролните органи са възпрепятствани да съберат безспорни доказателства,  че работниците или служителите са полагали труд за даден период назад във времето или че са работили повече за по-голямо възнаграждение.

Работодателите нямат право да допускат до работното място работник, с когото нямат подписан и регистриран в НАП трудов договор. Те търпят санкция при използване на недеклариран труд, като тя не може да бъде по-ниска от 1500 лв. за всеки установен случай на работа без трудов договор. Това нарушение ги лишава и от възможността за участие в обществени поръчки за срок от 3 години.

През 2022 г. Инспекцията по труда и Националната агенция за приходите засилват обмена на информация, координираните и съвместни действия помежду си с цел подобряване ефективността на контрола по отношение превенцията на недекларирания труд с акцент върху плащанията в плик. Създадена е и брошура с информация накратко за основни трудови права на работещите, както и за начините за подаване на сигнали, с която всеки може да се запознае и да разпространява чрез прикачените към съобщението файлове.