Представители на ИА „Главна инспекция по труда“ взеха участие във втория семинар по пилотния проект на Европейския орган по труда за информираност на сезонните работници, който се проведе в гр. София. В семинара се включиха представители на държавни органи и социални партньори на държавите – членки на Европейския съюз.

Фокусът на обсъжданите теми бе сезонните работници и в частност младите сезонни работници и начините, по които информацията за трудовите им права достига до тях. Семинарът имаше практическа насоченост и даде възможност да се обмени опит и добри практики между присъстващите, за да може заинтересованите страни да бъдат подготвени успешно да отговарят на предизвикателствата, свързани с все по-увеличаващата се мобилност на работната сила.

В своето изказване към участващите г-жа Цветомила Филипова, заместник изпълнителен директор на ИА ГИТ сподели, че „липсата на опит в осъществяването на трудовите отношения, на достатъчно познания за правата и задълженията, превръща младите работници в една от най-уязвимите групи на пазара на труда. А мобилността допълнително повишава риска за тях от попадане в схеми на трудова експлоатация.  Затова е важно младите работници да получават достъпна и ефективна информация за своите права, задължения и начините, по които могат да потърсят защита. Важно е да бъдат информирани и техните работодатели, които нерядко нарушават закона по-скоро от незнание, а не от нежелание да го спазват“.

Г-жа Филипова благодари на Европейския орган по труда за значимата подкрепа, която оказва за реализирането на всяка амбициозна цел, насочена към гарантиране в най-голяма степен правата на мобилните работници в Европейския съюз.

Дейностите, свързани с младите сезонни работници намират отражение и в „Европейската година на младежта 2022“, с която Европа е заявила своя стремеж младите хора да имат повече и по-добри възможности за бъдещето.

В края на ноември ще се проведе и трети семинар в гр. Братислава, Словакия.