Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя

№ 599 в Административния регистър

Наименование - Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя.

Уникален идентификатор на услугата в Административния регистър: 599.

Правно основание - чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда.

Заявител: физически лица – работници по Кодекса на труда

Орган, който предоставя услугата: Директор на дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намират седалището и адреса на управление на предприятието.

Информация за контакт и работно време на дирекциите „Инспекция по труда“ областните градове на Р България: https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates

Необходими документи:

 • Писмено искане от работника (по образец).
 • Копия на притежавани от работника документи по трудовото правоотношение (трудов договор, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск и др.)

Образци на формуляри, може да намерите на адрес: https://www.gli.government.bg/bg/node/6349 - Искане за издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя

Начини на заявяване на услугата/режима – услугата/режимът е електронно-административна услуга/режим от 3-то ниво (двустранна електронна комуникация):

 1. По електронен път
 • През Е-ПОРТАЛ на ИА ГИТ - Искането за служебно прекратяване се попълва в електронната форма в Е-ПОРТАЛА на Агенцията и към него се прикачват в електронна форма придружаващите документи. Искането се подписва с квалифициран електронен подпис на работника или на упълномощено лице и се подава електронно. Когато искането се подава с квалифициран електронен подпис на упълномощено от работника лице, към документите се представя и пълномощното на упълномощеното лице. При подаване на електронната преписка в Е-ПОРТАЛА системата генерира автоматично съобщение за потвърждаване на получаването, съдържащо входящия номер на преписката и код за достъп, чрез който заявителя може да следи развитието на електронната преписка. Интернет адрес на електронния формуляр за заявяване на услугата/режима: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex
 • През Единния портал за достъп до електронно административни услуги, поддържан от Министерство на електронното управление: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/156
 • През Система за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление - За да се използва тази възможност работникът или упълномощено от него лице трябва да има регистрация като потребител в Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление. Искането и придружаващите го документи се прикачват в съобщение, което се изпраща на регистрирания в системата потребител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Когато искането се изпраща през потребител на упълномощено от работника лице към документите се прилага и пълномощното от работника. Подаденото през системата искане се регистрира и на заявителя се връща съобщение с информацията за входящия номер.
 1. На място
 • Писмено - Подписано от работника на хартиен носител искане и придружаващите документи се подават в дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намират седалището и адреса на управление на предприятието. Искането се регистрира и на заявителя се предоставя информацията за входящия номер и датата на регистрация.
 • Устно - При устно заявяване на услугата в дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намират седалището и адреса на управление на предприятието, служител на Агенцията съставя „протокол за устно заявяване на услуга“ и протоколът се подписва от служителя и от заявителя. Протоколът за устно заявяване на услуга замества Искане за издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя. - Искането се регистрира и на заявителя се предоставя информацията за входящия номер и датата на регистрация.
 1. По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор - Подписано от работника на хартиен носител искане и придружаващите документи се изпращат до дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намират седалището и адреса на управление на предприятието, чрез пощенска услуга на пощите или на лицензиран пощенски оператор.

Начини за получаване на индивидуалния административен акт

 1. По електронен път
 • През Е-ПОРТАЛ на ИА ГИТ - За подадени през Е-ПОРТАЛА на ИА ГИТ искания подписаният с квалифициран електронен подпис индивидуален административен акт се предоставя на заявителя чрез Е-ПОРТАЛА като се класира в публичната част на електронната преписка.
 • През Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление - За подадени през Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление искания подписаният с квалифициран електронен подпис индивидуален административен акт се изпраща през системата на регистрирания в нея потребител на заявителя или упълномощеното от него лице.
 • На посочена от заявителя електронна поща - При посочено от заявителя желание, подписаният с квалифициран електронен подпис индивидуален административен акт се изпраща на електронната поща на заявителя.
 1. На място на хартиен носител - Подписан на хартиен носител индивидуален административен акт се предоставя на работника или на упълномощено от него лице на място в дирекцията „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намират седалището и адреса на управление на предприятието.
 2. По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор - Подписан на хартиен носител индивидуален административен акт се изпраща на работника или на упълномощеното от него лице на посочения в искането адрес за кореспонденция.

Срок за изпълнение на услугата: до 2 месеца от постъпване на искането.

Срок на действие на документа – безсрочно.

Такси/цени за услугата – услугата е безплатна

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа, предоставящ услугата – министър на труда и социалната политика

Предметна област, за която се отнася услугата/режима: трудови правоотношения

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата/режима - Предложения във връзка с услугата могат да се правят чрез:

Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима - Предложения във връзка с облекчаване на режима могат да се правят чрез: