Промени в изискванията за достъп до пазара на труда в Конфедерация Швейцария за български граждани след 01.06.2019 г.

След 01.06.2019 г. режимът на достъп до пазара на труда на българските граждани в Швейцария е изменен съгласно решение на Федералния съвет на К Швейцария от 15.05.2019 г.

Българските граждани, желаещи да работят в К Швейцария, няма да се нуждаят от разрешение за работа (Arbeitsbewilligung/work permit).

В случаите на заетост с продължителност до 3 месеца в една календарна година, за българските граждани не е необходимо получаването на разрешение за пребиваване. Необходимо е обаче да бъдат регистрирани от своя работодател по електронен път на адрес: https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/, като регистрацията се извършва до ден преди започването на работа от лицето.

При продължаване на заетостта за повече от 3 месеца в една календарна година, работникът/служителят следва да получи разрешение за пребиваване срещу представяне на трудов договор. Разрешението е валидно за цялата територия на К Швейцария и дава право на смяна на професията или работното място. В рамките на 14 дни след пристигането в Швейцария и преди заемането на работното място българските граждани следва да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване. За целта следва да носят лични документи (лична карта или паспорт), както и писмен трудов договор с работодател.

Разрешенията за пребиваване са два вида – разрешение за краткосрочно пребиваване в Швейцария (категория „L“) при договори за работа между 3 месеца и една година (364 дни), и разрешение за дългосрочно пребиваване в Швейцария (категория „В“) при представяне на договор за работа за срок, по-дълъг от година или при безсрочен договор, което е валидно до 5 години.

При командироване на работници/служители с продължителност до 90 дни на календарната година, същите могат да пребивават в Швейцария без разрешение за пребиваване. Въпреки това имат задължението за регистрация. При командироване на работници/служители за предоставяне на услуги с продължителност повече от 90 дни важат други правила, които са определени извън рамките на Споразумението с ЕС за свободно движение.

Повече информация е достъпна на: www.entsendung.admin.ch.;

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html

При командироването на работници, работодателите биха могли да се осведомят за възнагражденията, които са дължими с помощта на следния онлайн калкулатор, достъпен на немски, френски, италиански и английски език: https://www.entsendung.admin.ch/Lohnrechner/home

Българските граждани, които искат да работят като самостоятелно заети лица, е необходимо в рамките на 14 дни след пристигането в К Швейцария и преди стартиране на самостоятелната заетост да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване за извършване на самостоятелна дейност при кантоналната служба за работа и миграция. За целта следва да носят лични документи (лична карта или паспорт) и да могат да докажат на кантоналните служби, че ефективно ще упражняват самостоятелна заетост в Швейцария (например доказателства за стартов капитал, регистрация в търговския регистър и др.). Започването на упражняване на самостоятелна заетост следва да се осъществява само след получаване на разрешение. Разрешението е с валидност от 5 години, като то може да бъде отнето, в случай че се докаже, че такава дейност не се извършва.

Повече информация лицата могат да получат от съответните служби:

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html

Подробна информация за регистрацията на предприятие може да бъде намерена на: https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/kmu-gruenden.html