Изпълнителен директор

Снимка на Екатерина Асенова
Екатерина Асенова

 

 

 

 

 

 

Изпълнителен директор
телефон:
(02) 8101 700
факс: (02) 987 47 17
e-mail: secr-idirector@gli.government.bg


Родена на 27 октомври 1964 г. Завършила е Висш институт по архитектура и строителство със специалност строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство”. Професионалната ѝ реализация стартира в строителството, където изпълнява различни дейности, свързани със строително-монтажните работи.

През 1999 г. започва работа в Районна инспекция по труда – Софийска област като инспектор. Преминава през различни позиции в йерархичната структура на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. От март 2011 г. до януари 2014 г. е директор на Дирекция „Инспекция по труда – Софийска област“.

От април 2014 г. – до ноември 2017 г. е началник-отдел „Контролна дейност“ в Главна дирекция „Инспектиране на труда“.
От 26 ноември 2017 г. отново е назначена за директор на Дирекция „Инспекция по труда – Софийска област“.
От 09.08.2022 г. е изпълнителен директор на Главна инспекция по труда.

Чл. 5. (1) Изпълнителният директор ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на агенцията.

(2) Изпълнителният директор ръководи агенцията, като:

 1. утвърждава, след съгласуване с министъра на труда и социалната политика, годишния план за дейността на агенцията и контролира изпълнението му;
 2. утвърждава и предоставя на министъра на труда и социалната политика годишен доклад за дейността на агенцията;
 3. координира дейността на агенцията при извършване на обмен на информация и съвместни проверки по реда на чл. 7 от Закона за инспектиране на труда с органите на изпълнителната власт или техни административни структури от специализираната администрация, на които е възложено със закон да извършват дейности, свързани с инспектиране на труда;
 4. организира дейността на агенцията при осъществяване на сътрудничество с неправителствени организации, заинтересувани от осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, законосъобразното осъществяване на трудовите отношения и прилагането на Закона за насърчаване на заетостта;
 5. участва в разработването на Националния план за защита при бедствия и планирането и осигуряването на неговото изпълнение в рамките на агенцията и отговаря за комуникационно-информационната система за управление при кризи;
 6. утвърждава процедури и правила за осъществяване на контрола по спазване на трудовото законодателство, на нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на Закона за насърчаване на заетостта, на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, правата и задълженията на страните по служебното правоотношение, и на други нормативни актове, контролът по спазването на които е възложен на агенцията;
 7. утвърждава процедури, инструкции и правила за функциониране на системата за финансово управление и контрол на агенцията;
 8. контролира законосъобразното и целесъобразното разходване на средства от бюджета на агенцията;
 9. издава разрешения и извършва съгласуване в случаите, определени с нормативни актове;
 10. определя и променя териториалната компетентност на териториалните дирекции "Инспекция по труда";
 11. създава или закрива длъжности и административни звена в рамките на дирекциите;
 12. утвърждава длъжностното разписание на агенцията;
 13. назначава държавните служители в агенцията и прекратява служебните правоотношения с тях;
 14. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията;
 15. назначава дисциплинарния съвет на агенцията и налага дисциплинарни наказания;
 16. командирова служителите на агенцията в страната и в чужбина;
 17. осъществява функциите на административнонаказващ орган;
 18. управлява и се разпорежда с вещи - частна държавна собственост, предоставени и/или придобити за нуждите на агенцията;
 19. определя със заповед състава на комисия, която да осъществява контрол и проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1 във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и да извършва проверки за установяване на конфликт на интереси;
 20. осъществява контакти и сътрудничество с международни организации и институции;
 21. формира и провежда медийната политика на агенцията с оглед на реалното представяне на дейността ѝ;
 22. изпълнява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.

(3) Изпълнителният директор може да предоставя на служители на агенцията отделни свои правомощия в съответствие с нормативните актове.