„Изработване и разпространение на рекламни и информационни материали във връзка с реализирането на проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност“ на „Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Номер в профила на купувача
20
Вид преди 04.2016
открита процедура
Статус
възложена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти

Обектът на настоящата обществена поръчка е доставка.

Предметът на поръчката се състои в:

„Изработване и разпространение на информационни и рекламни материали във връзка с реализирането на проект BG051PO001-6.1.06 Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна Инспекция по Труда“.

Предметът на обществената поръчка включва следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Изработване, разпространение и доставка на рекламни и информационни материали“, включваща:

1. Изработване на клип – 1 бр.;

2. Изработване на електронни информационни материали 500 бр. – DVD диск със записан на него рекламен клип и други информационни материали;

Обособена позиция №2: „Изработване, отпечатване, доставка и разпространение на рекламни и информационни материали“ включваща:

1. Отпечатване на информационни материали/диплянки – 15 000 бр.;

2. Изработване и разпространение на рекламен интернет банер – 1 бр.;

3. Отпечатване на наръчник за управление на качеството – 500 броя.