Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на ИА ГИТ

Номер в профила на купувача
77
Вид
мини процедура по рамково споразумение
Статус
възложена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-8/18.04.2019 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и Кооперация „Панда“, „РОНОС“ ООД, и „РОЕЛ-98“ ООД от централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по обособена позиция № 5 – „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“.

В настоящата мини-процедура ще бъдат доставяни консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в образеца на Ценова оферта в СЕВОП, включително да съответстват на посочените марки и модели копирни и печатащи устройства.

Под „оригинални“ консумативи (касети с тонер, касети с мастило, барабани и други) се разбират такива, които са нови, неупотребявани, нерециклирани и са произведени от производителя на съответната марка печатаща и копирана техника или от оторизирани от него лица, и при използването, на които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя.

Подробно описание и списък на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази мини-процедура, е представен в образеца на Ценово предложение в СЕВОП.

В случай, че оригинален консуматив от посочените в образеца на Ценова оферта, бъде спрян от производство по време на изпълнение на Рамково споразумение № СПОР-8/18.04.2019 г., изпълнителите трябва да осигурят доставки на неговия заместител, ако има такъв на същата или по-ниска цена.

Линк към процедурата на МФ и Централен орган за покупки

Линк на процедурата на МФ и Централен орган за покупки в ПОП