договаряне без предварително обявление

Изпълнителят следва да създаде и внедри чрез надграждане, информационен продукт за електронно регистриране на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда и отварянето на продукта към правоимащите потребители, а именно регистрирани земеделски стопани, при запазване на сегашната функционалност на системата, даваща възможност за регистрация на ежедневни трудови договори на място в офиси на Инспекцията по труда, за да продължи обслужването и на земеделски производители, които не разполагат с компютърна техника и нямат достъп до интернет.

Поръчката включва доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на централна администрация и дирекции „Инспекция по труда“ съгласно специфкация към решението - (до 72000 литра автомобилен бензин А-95Н за периода 01.02.2019 г. - 31.01.2020 г. и до 72000 литра автомобилен бензин А-95Н за периода 01.02.2020 г. до 31.01.2021 г.). Сделката ще се извърши на „Софийска стокова борса“ АД, чрез оторизиран брокер.