Роля на Комитетите и групите по условия на труд

Създаването на Комитетите и групите по условия на труд става част от процеса на интегриране на работниците и служителите в цялостната политика по безопасност и здраве при работа. Всъщност, това е форма на социално партньорство, при която се разчита на прекия интерес на работещите да мислят за своята безопасност и здраве при работа. Разбира се, тази идея е подкрепена и нормативно със създаването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Комитетите и групите по условия на труд имат следната дейност:

1. обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите и предлагат мерки за подобряването й;

2. обсъждат резултатите от оценката на професионалния риск. Това означава, че в момента, в който бъде извършена оценка на професионалния риск, обикновено от Службата по трудова медицина, е необходимо КУТ/ГУТ да се събере и да се запознае с така изготвената оценка на риска. При обсъждането на оценката на риска следва да се обърне внимание:

- Пълна ли е документацията по оценка на риска, изпълнява ли изискванията на чл. 20 (3) на Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска?

- Обхванати ли са наистина всички длъжности и работни места в предприятието?

- Обхванато ли е наистина цялото работно оборудване в предприятието?

- Идентифицираните рискове отговарят ли на дейностите, които извършват работещите?

- Освен самата оценка на риска, се обсъждат и предложените мерки – дали са адекватни, дали са необходими допълнителни мерки за установените рискове.

3. обсъждат анализите на здравното състояние на работещите, докладите на специализираните служби по трудова медицина и други въпроси по осигуряване и опазване на здравето и безопасността на работещите. В Закона за здравословни и безопасни условия на труд има още едно изискване – обсъждане на анализите на здравното състояние. При тях важат същите правила, както при оценката на риска – отговаря ли анализът на здравното състояние на изискванията за съдържание на Приложение 5, чл. 11, ал. 8 от Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, забелязват ли се някакви несъответствия в длъжности, упоменати рискове, направен ли е анализ на данните за заболяемостта и условията на труд, направени ли са изводи и препоръки.

Като се има предвид, че една от функциите на службите по трудова медицина е да подпомагат работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд, то Комитетът или Групата по условия на труд могат да изискват от СТМ да ги уведомява в срок при промени на нормативната база с доклад, съдържащ необходими ли са нови или допълнителни дейности за осигуряване на безопасност и здраве.

Съгласно изискванията на няколко нормативни акта, Комитетът или Групата по условия на труд задължително взема участие при обсъждане на следните въпроси:

  • При определяне на работниците и служителите, които имат право на безплатна храна и/или добавки към нея (Нaредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея ).
  • При определяне на работниците и служителите, които имат право на допълнителния платен годишен отпуск по Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск.
  • При определяне на работниците и служителите, които имат право на намалено работно време по Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време.
  • При определяне на работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска „трудова злополука“ по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“.
  • При разследване на трудова злополука, тъй като според Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки задължително се канят представители на работниците и служителите от Комитетите и Групите по условия на труд и на синдикалните организации в предприятието.

4. обсъждат планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места по отношение на последствията от избора на оборудването, условията на труд и работната среда и предлагат решения за опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите;

5. извършват проверки по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

6. следят състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;

7. участват в разработването на програми за информиране и обучение на работещите по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд.