Какви са подзаконовите нормативни разпоредби по чл. 24 ал. 2 от ЗЗБУТ? Къде мога…

Какви са подзаконовите нормативни разпоредби по чл. 24 ал. 2 от ЗЗБУТ? Къде могат да се намерят условията и реда за получаване на лиценз съгласно посочените по-горе законови изисквания?

В зависимост от обема на дейността, естеството на работа и характера на професионалните рискове, работодателят следва да назначи или определи едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана служба за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и превенцията на професионалните рискове. Функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби се определят с Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове. По преценка на работодателя изпълнението на тези дейности могат да се възлагат с договор на други юридически и физически лица или да се извършват от самия него в случаите, когато той е физическо лице.

Справка: чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.