Какви са задълженията на работодателя за оформяне на трудовата книжка на работник или служител и отговорност при неизпълнението им?

Трудовата книжка е основният удостоверителен документ относно фактите, свързани с трудовото правоотношение. Кодексът на труда вменява като задължение на работодателя да извършва точни и своевременни вписвания в трудовата книжка на работника или служителя.

Работникът или служителят при постъпване на работа е длъжен да представи на работодателя трудовата си книжка с изключение на случаите, когато постъпва за първи път на работа. Работодателят, след като вземе необходимите данни от трудовата книжка, я връща на работника или служителя. Когато работникът или служителят постъпва за първи път на работа, работодателят е длъжен в срок от 5 дни да го снабди с трудова книжка. Стойността на издадената за първи път трудова книжка е за сметка на работодателя. Постъпването за първи път на работа се удостоверява от работника или служителя с писмена декларация. Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелсва в нея. Работодателят е длъжен да поиска в 5-дневен срок трудовата книжка, за да впише настъпилите изменения в трудовото правоотношение и промени на данните по чл. 349, ал. 1 от КТ.

При прекратяване на трудовото правоотношение продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му. При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят е длъжен да представи трудовата книжка на работодателя, който да отрази необходимите данни и да я върне незабавно срещу подпис на работника или служителя. Датата на предаване на трудовата книжка от работодателя на работника или служителя се отбелязва в дневника за издаване на трудови книжки. Работодателят няма право да я задържа след това. При неизпълнение на това задължение от страна на работодателя, за работника съществува правна възможност да се обърне за съдействие към съответната териториално компетентна Дирекция „Инспекция по труда”, на територията на която е седалището на предприятието-работодател.

Когато трудовата книжка не бъде получена от работника или служителя, работодателят му съобщава с писмо с обратна разписка да се яви, за да я получи лично. Тя може да бъде изпратена по пощата или предадена на определено от него лице само ако за това има писмено съгласие. Неполучените от работниците или служителите трудови книжки се съхраняват при работодателя в продължение на 50 години.

Работодателят и виновните длъжностни лица носят солидарна отговорност за вредите, причинени на работника или служителя поради:

  • неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение;
  • вписване на неверни данни в издадените документи;
  • за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено. Задържането е незаконно във всички случаи, когато трудовото правоотношение е прекратено, независимо дали е станало по вина или без виновно поведение на длъжностното лице, на което е възложено оформянето и предаването на трудовите книжки.

Трудово - правен спор във връзка с несвоевременно предаване на трудовата книжка и претърпените от това вреди се решава по съдебен ред. Срокът за предявяване на иск е 3-годишен, считано от деня в който правото, предмет на иска е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено.

Справка: чл. 348, чл. 350, ал. 1 и чл. 226, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда; чл. 358, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 2 от КТ; Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж.