Нормативно допустимо ли е с персонал от 14 охранители и 1 охранител на половин …

Нормативно допустимо ли е с персонал от 14 охранители и 1 охранител на половин работен ден да се извършва денонощна въоръжена охрана при следния охранителен план: На пост №1 – двама охранители, смени от 08.00 до 20.00 часа и от 20.00 до 08:00 часа, 365 дни годишно; на пост №2 – един охранител, смяна от 08.00 до 20.00 часа и от 20.00 до 08.00 часа, 365 дни годишно; на пост №3 – един охранител, смяна от 08.00 до 18.00 часа; всички работни дни; на пост №4 – един охранител, смяна от 08.00 до 20.00 часа, всички работни дни?

Видно от зададения въпрос, следва за лицата, назначени на длъжност „охранител – въоръжена охрана”, да се въведе сумирано изчисляване на работното време, на основание чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда, за календарен период не по-дълъг от шест месеца. Съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 4 от КТ, максималната продължителност на работната смяна може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа. На служителите следва да се осигури ползване на платен годишен отпуск не по-малко от 20 работни дни за съответната календарна година. Щатните бройки на персонала трябва да бъдат в такъв размер, в който да се гарантира изпълнението на посочените нормативни изисквания. Въпросът за точния брой на персонала е математически.

С оглед на обстоятелството, че е необходимо да се осигури обслужване през 365 дни в година, като следва да се има предвид, че в конкретния случай 2012 г. е високосна или дните са 366, човекочасовете се равняват на 8760 часа в първия случай и 8784 часа във втория. За 2012 г. официалните работни дни са в размер на 253 дни, но с оглед запитването за 365 дни в годината, работните дни ще бъдат условно 252 /с оглед на възможността за разместване на работни дни и обявяването за почивни /като всеки работник или служител може да отработи съответно 2016 часа, от които следва да се извадят 20 дни платен годишен отпуск, равняващи се на 160 човекочаса, или за 2012 г. часовете, които законадателят допуска да бъдат отработени от работниците или служителите, са 1856.

От така изведените суми часове могат да се направят следните изводи:

За пост № 1 - 365 дни в годината с постоянно присъствие на двама охранители на смяна, е необходимо полагане на труд от 17 520 астрономически часа, разделено на допустимите 1856 работни часове се получава 9,43 служители или не по-малко от десет служители.

За пост № 2, с един охранител на смяна, е необходимо полагане на труд от 8760 астрономически часа, разделено на допустимите 1856 работни часове, се получава 4,71 служители или не по-малко от 5 служители.

За пост № 3: Предвижда се всеки календарен ден полагане на труд от десет часа или умножено по 365 дни се получава сума от 3650 човекочаса, разделено на допустимите 1856 човекочаса за един работник или служител през 2012 г., се получава 1,96 или не по-малко от двама охранители.

За пост № 4: Предвижда се полагане на труд през всеки календарен ден от 12 часа или умножено по 365 дни се получава сума от 4380 човекочаса, разделено на допустимите 1856 човекочаса за един охранител се получава 2,35 или не по-малко от трима служители.