Главната инспекция по труда се включва в общоевропейска кампания за превенция на трудовите злополуки

Главна инспекция по труда се включва в стартиралата през януари 2024 г. кампания, организирана от Комитета на старшите инспектори по труда: „Нито една трудова злополука“. В нея участват всички държави – членки на ЕС. Основната цел на кампанията е да се подобри превенцията на трудовия травматизъм сред работодатели и работници, като бъдат те по-добре осведомени при идентифициране и адресиране на причините за инцидентите.

Секторите, които подлежат на контрол в рамките на кампанията, са строителство, земеделие и транспорт. Всяка държава сама ще определи броя на проверките. В България, освен извършването на проверки, ще бъдат проведени и информационни форуми, насочени към работодатели и социални партньори.

Сред заложените цели са разширяване на знанията за това как да се извършва разследване на трудови злополуки, за да се идентифицират и да се предотвратят причините за тях; повишаване на осведомеността относно рисковете, свързани с трудови злополуки и наранявания чрез: предоставяне на специфична за сектора информация, насочена основно към микро-, малки и средни предприятия; предоставяне на насоки за процедурите за разследване на злополуки, очертаващи методологията за установяване на основната причина за настъпването им; насърчаване на участието на работниците и техните представители в разследването на трудовите злополуки и последващите превантивни мерки, които трябва да бъдат приети; споделяне на добри практики. Сред целите са и засилване на прилагането на съществуващите правила и инструкции и сътрудничеството с Европейската агенция за безопасност и здраве при работа чрез националните ѝ центрове като възможност да се използват и разпространяват нейните информационни материали.

Всички държави членки ще докладват националните си резултати, като използват общ шаблон, изготвен от работната група. Тя ще събира данните от страните членки, ще изготви доклад за проекта и ще го предаде на Комитета на старшите инспектори по труда.