От Инспекцията по труда запознаха студенти от Нов български университет с трудовите им права и задължения

Лекция за правата и задълженията на страните в едно трудово правоотношение съгласно законодателството изнесе пред студенти от Нов български университет Александър Иванов от дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ към ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ).

Младежите бяха запознати с разпоредбите на Кодекса на труда при възникването и прекратяването на трудовите правоотношения, за разликата между трудов и осигурителен стаж и др. Дискутираните въпроси бяха полезни както за студентите, които възнамеряват да работят като наети работници и служители, така и за тези, които имат планове за развитие на собствен бизнес. След като предвиденото време се оказа недостатъчно за техните въпроси, те изявиха желание инициативата да се повтори и през есенния семестър на следващата учебна година.

Изнесената лекция е част от поетите ангажименти на Инспекцията по труда във връзка с подписаното в началото на годината Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност с Нов български университет.

През 2024 г. екипът на ИА ГИТ планира да проведе информационни събития в училищата и университетите с цел запознаване на младежите с техните трудови права и задължения и защо е важно да спазват правилата за безопасна работа. Във фокуса на предстоящите лекции попадат учащите, защото те са бъдещи участници на пазара на труда, а културата на превенция се възпитава от най-ранна възраст, още в процеса им на обучение.

По този повод Главната инспекция по труда сключи Споразумения за сътрудничество и с Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Лесотехническия университет и Химикотехнологичния и металургичен университет.

Целта на Споразуменията е страните да си съдействат за подготовката на студентите в процеса на тяхното обучение, като им дават възможности за придобиване на специфични знания и кариерна реализация. За постигането ѝ се предвижда организиране на срещи с представители на Инспекцията по труда, които да подпомагат кариерното ориентиране и мотивиране на студентите. Планирано е също провеждането на съвместни обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката, включително по линията на последващата професионална реализация на студентите. Тези инициативи ще бъдат възможност да се повиши информираността на студентите за техните трудови права и задължения, за да бъдат добре подготвени служители за пазара на труда, а и евентуални бъдещи работодатели.

Споразуменията за сътрудничество са налични и на сайта на ИА „Главна инспекция по труда“ в секцията „За нас“ в рубриката „Сътрудничество и партньорство“.