Инспекцията по труда се включи в Европейската седмица на действието, посветена на строителството

Български инспектори по труда се включиха като наблюдаващи в съвместни проверки в Кипър и Малта в рамките на Седмицата на действието, посветена на мобилността на работната сила в строителството. Инициативата се организира от Европейския орган по труда (ЕОТ) през м. март. При проверките в Република Кипър се включиха също представители на ЕОТ и на контролните органи на Австрия.

Преди старта на инспекциите участниците в Седмицата на действието в Кипър проведоха предварителни срещи, на които бяха обсъдени проблеми, свързани с прилагане на законодателството, касаещо мобилните работници. Коментирани бяха теми като заплащането на труда,  недействителното командироване, използването на недеклариран труд, работата на граждани от трети държави, опитите за заобикаляне на законодателството чрез създаване на компании – тип „пощенски кутии“, фалшивата самостоятелна заетост, дейността на предприятия, осигуряващи временна работа и на фирмите – посредници. Обсъдени бяха и разликите в правомощията на контролните органи в различните държави.

Участниците в срещите се обединиха около мнението, че представената информация за изискванията на националните законодателства и обмяната на опит между различните държави относно справянето с нарушенията на трудовото и осигурително законодателство ще допринесат за подобряването на бъдещите съвместни действия при осъществяване на контрол. Това ще гарантира в по-пълна степен защитата на правата на мобилните работници.

В рамките на двудневната кампания в Кипър извършените проверки на строителни обекти са във връзка с осъществяването на трудовите правоотношения, което се контролира от местните инспектори по труда. За разлика от България, където Инспекцията по труда осъществява интегриран контрол, в Кипър и Малта осигуряването на здраве и безопасност при работа в страната е в правомощията на друг контролен орган. Установените нарушения са свързани с възникването на трудовите правоотношения, включително работа без сключени трудови договори, както и с пропуски при осъществяването им.

При съвместните проверки в Малта българските инспектори бяха поканени да участват в организирани от малтийските контролни органи съвместни национални проверки с участието на инспекцията по труда, органите на полиция – сектор „Миграция“, както и на службата, контролираща здравословните и безопасни условия на труд. При проверките са установени нарушения по заплащането на труда и са спрени строителните дейности на един обект до обезопасяване на строителните площадки. Органите на полицията са задържали четирима работници - граждани на трети държави, незаконно пребиваващи в страната.

Инспекцията по труда в Малта подготви видео клип за съвместните проверки и тяхната организация.

Той е наличен на https://youtu.be/dkD5G4ya3Fk?si=dmYrQYBXrNiCeq2-