Инспектори по труда преминаха надграждащо обучение по безопасност и здраве при работа в сектор „Строителство“

ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) проведе надграждащо обучение за безопасност и здраве при работа в сектор „Строителство“ на 40 инспектори по труда с дълъг професионален стаж в Агенцията.

В периода 03 юни – 07 юни 2024 г. инспекторите имаха възможност да повишат своите знания и умения при извършването на проверки на строително-монтажни работи. Обучението премина в две части - теоретична и практическа.

По време на практическата част се извършиха проверки на 11 строителни обекта в град София, на които са проверени 16 фирми. Съставени са 13 броя актове за спиране на обекти, трима работници са отстранени поради неспазване правилата за безопасна работа.

Това бе втората група от инспектори, обучени със съдействието на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната политика.

Повече информация за проведените обучения е налична на https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/13091

ИА ГИТ е институцията, която осъществява цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство и специализиран по осигуряването на здраве и безопасност при работа. Към служителите на Агенцията, които осъществяват проверки за спазването на разпоредби в над 500 нормативни акта, се поставят завишени изисквания за професионална компетентност и поведение, умения за работа в условията на динамична среда, етика и дисциплина.

Ръководството на Инспекцията по труда се стреми да създаде организация, насочена към постоянно подобряване качеството на контролната дейност, като решаващ принос за това имат знанията и компетентността на служителите с права на инспектори. За целта постоянно се надграждат професионалните знания на служителите на ИА ГИТ чрез провеждане на система от обучения и семинари, в т.ч. и за прецизиране на действията на инспекторите за по-целенасочено инспектиране на труда, както и унифициране практиките във всички териториални дирекции на Агенцията.