За първите шест месеца на 2024 г. инспекторите по труда установиха 107 726 бр. нарушения

Бяха организирани информационни кампании за ученици, студенти, работодатели и социални партньори

Контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) са извършили 24 358 броя проверки за първите шест месеца на годината в 21 662 бр. предприятия с 960 136 наети в тях. При проверките са установени 107 726 бр. нарушения на трудовото законодателство. Нарушенията, свързани с разпоредбите, регламентиращи осъществяване на трудовите правоотношения, са 49 468 бр. По осигуряването на здраве и безопасност при работа са установени 57 664 бр. нарушения.

Случаите на работа без трудов договор са 1614 бр. при 1818 бр. спрямо същия период на м.г., което е показател за ограничаване на недекларирания труд в най-тежката му форма. За това допринася както засиленият в последните години цялостен контрол на ИА ГИТ с акцент върху намаляване на работата на черно, така и стартиралите от началото на годината проверки за бърз контрол, насочени към законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, които се извършват в обекти, рискови по отношение на нерегламентираното използване на работна ръка.

Сумата на установените забавени възнаграждения е 4.9 млн. лв. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени почти 3.4 млн. лв. забавени възнаграждения, включително и суми за предишни периоди.

За първото полугодие на 2024 г. са съставени 4741 бр. актове за установяване на административно нарушение.

С цел да се гарантира в най-пълна степен животът и здравето на работещите, са спрени 385 бр. обекти, площадки, машини и съоръжения. Тази мярка се използва с цел превенция на тежки трудови злополуки, а в някои случаи води и до спасяване на човешки живот. При извършените проверки през първата половина на 2024 г. инспекторите по труда са отстранили 71 работници поради липса на правоспособност и/или неспазване на правилата за безопасна работа.

Дадените разрешения за работа на непълнолетни лица са 7594 бр. За същия период на миналата година техният брой е бил 6195 бр.

През шестте месеца на 2024 г. бяха проведени интензивни проверки при извършване на строителни и монтажни работи в цялата страна. Чрез командироване на инспектори от различни области беше осигурен по-голям инспекционен ресурс в районите с голям брой строителни обекти. Акцентът на проверките бе насочен към безопасността на строежите с цел запазване живота и здравето на работещите в тях, както и законосъобразното полагане на труд от страна на наетите работници. Повече информация за кампанията е публикувана на сайта на ИА ГИТ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/13069

През февруари 2024 г. стартира и националната кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“, която Главната инспекция по труда изпълнява с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика. Проведени бяха 16 информационни форума на регионално ниво, на които заедно с представителите на социалните партньори и работодателите бе обсъдено значението на правилата за безопасна работа като път към ограничаването на трудовия травматизъм и изграждането на култура на превенция.

За да повиши осведомеността на младежите за техните трудови права и задължения при започване на работа Главната инспекция по труда проведе информационна кампания в 40 училища в страната. Сключени бяха и споразумения за сътрудничество и съвместна дейност с някои от университетите в град София, където също се проведоха информационни събития, насочени към подготовката на младежите като бъдещи участници на пазара на труда.

Повече информация за проведените информационни кампании може да намерите в публикуваните по-долу презентации.

Представители на ИА „Главна инспекция по труда“ участваха в различни международни прояви, сред които съвместни проверки, информационни кампании и информационни семинари, конференции, организирани от Европейския орган по труда (ЕОТ) на територията на Р България и страните – членки на ЕС.

Агенцията получава признание от ЕОТ като една от най-активните институции. ИА ГИТ бе наградена за отличителна добра практика за проекта, изпълняван съвместно с консултативните центрове по трудово право Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg (AuL), на тема: „Транснационално сътрудничество в подкрепа на български работници в строителния и други сектори“. Повече информация за наградата може да намерите на https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/13139