Конкурс за длъжността „инспектор”– 2 щатни бройки в отдел „Безопасност на труда и контролна дейност”, Дирекция „Инспекция по труда Софийска област ” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

 

 

изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

 

обявява конкурс за длъжността „инспектор”– 2 щатни бройки в отдел „Безопасност на труда и контролна дейност”, Дирекция „Инспекция по труда Софийска област ” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

 

Кратка визитка:

 

Главна инспекция по труда е създадена с указ на Княз Фердинанд през 1907г;

ИА „Главна инспекция по труда“ осъществява цялостен контрол върху спазването на трудовото законодателство във всичките му икономически дейности, както и специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, с трудовата мобилност и трудовата миграция, с насърчаването на заетостта, включително и заетостта на хората с увреждания, както и по десетки други нормативни актове;

Агенцията разполага с 28 териториални дирекции със седалища в областните градове в страната;

Над 115 години инспекторите гарантират правата на българските работници и служители.

 

Служителите на Агенцията:

Получават допълнителен платен годишен отпуск в размер до 12 работни дни;

Имат възможност за кариерно развитие въз основа на оценка за индивидуално изпълнение на заложените цели в работния план;

Участват в обучения за служебно и професионално развитие;

Получават допълнително възнаграждение, в зависимост от отработеното време и получената оценка за изпълнение на длъжността;

Получават ежегодна сума за облекло;

Получават средства за корекция на зрението, при доказана необходимост, вследствие проведените профилактични медицински прегледи;

Участват в различни мероприятия ( проверки, кампании, информационни дни и др.), организирани от Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) и Европейския орган по труда (ELA) на територията на държави членки на ЕС;

Участват в дейността на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) и работните групи, сформирани към него;

Участват в сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки в рамките на дейността на Европейския орган по труда (ELA);

Участват в международни програми и проекти.

 

Минимални и специфични изисквания за длъжността, определени в нормативен акт:

1. Степен на завършено образование: висше – професионален бакалавър по...;

2. Професионален опит: не се изисква или придобит ранг - V младши.

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

       1. Компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel) Internet;

Предпочитани области на висше образование: инженерни науки (строителен инженер, електроинженер, инженер по транспортна техника, инженер по автоматика и др.).

Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

Аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност.

Кратко описание на длъжността:

         Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение. Извършване на контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение.

Размер на основната месечна заплата определена за длъжността – от 1500* лева.

*При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

Конкурсът ще се проведе чрез:

    1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на ИА ГИТ.

2. Интервю.

Необходими документи за участие в конкурса:

1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/.

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл.

3. Копия от документи за придобита образователно квалификационна степен, която се изисква за длъжността.

Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.

5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива).

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

         Документите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област” със седалище София – гр. София, бул. „Витоша“ № 6, етаж 2, стая 204 от 9.00 до 17.00 часа. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на e_mail: daniela.stoyanova@gli.government.bg,  като заявлението за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл., следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Телефон за информация: 02/ 981 79 71

Списъците с имената на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло във фоайето на Дирекция „Инспекция по труда Софийска област” със седалище София – гр. София, бул. „Витоша“ № 6, етаж 2 и на интернет адрес:  http://gli.government.bg/.

 

Краен срок за подаване на документи: 27.05.2024 г. включително.