„Доставка наnbsp; 1 (един) нов автомобил за нуждите на ИА ГИТ“

Номер в профила на купувача
53
Вид
събиране на оферти с покана
Статус
възложена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Възложителят открива възлагането на поръчката по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП с прогнозна стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез покана до определени лица, тъй като не е подадена нито една оферта във връзка с кратка информация № 9068778 от 29.09.2017г. в Портала на обществените поръчки за публикувана в Профила на купувача на ИА ГИТ обява за събиране на оферти № 17251243/29.09.2017 г., за обществена поръчка с предмет „Доставка на 1 (един) нов автомобил за нуждите на ИА ГИТ““, включително след удължаване на срока за получаване на оферти по чл. 182, ал. 2 от ЗОП.

Информация относно процедурата чрез събиране на оферти с обява №17251243/29.09.2017 г. е налична в Профила на Купувача на ИА ГИТ на този адрес: Обява №17251243/29.09.2017 г.