Никола Цоцев

Служител по сигурността на информацията: Никола Цоцев

телефони: (02) 8101 701

e-mail: dpogit@gli.government.bg  

Служител по сигурността на информацията 

Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на изпълнителния директор и изпълнява задачите, възложени му със Закона за защита на класифицираната информация и с нормативните актове по прилагането му.