Посредническа дейност по наемане на работа

Описание

ОБЩИ ПРАВИЛА

Условията и редът за извършване на посредническа дейност по наемане на работа са регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (НУРИПДНР).

 1. Посредническата дейност по наемане на работа се изразява в оказване съдействие на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа, като посредниците могат да предоставят в съвкупност или поотделно следните посреднически услуги:
  • информиране и/ или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;
  • психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
  • насочване към обучение на възрастни;
  • насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.
 2. Посредническа дейност могат да осъществяват лица, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно:
  • българското законодателство или законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, когато са установени в Република България и са регистрирани в Агенцията по заетостта;
  • законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, без да подлежат на регистрация, когато извършват тези услуги временно или еднократно в Република България.
 3. Действието на регистрацията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа е безсрочно. Удостоверението за регистрация за извършване на посредническа дейност следва да е поставено на видно място в офиса на посредника, а при реклама и/или публикуване на обяви за работа посредникът обявява номера, под който е регистриран за извършване на посредническа дейност.
 4. Посредникът предоставя:
  • посреднически услуги безплатно - без събиране пряко или косвено, изцяло или частично на такси или други плащания от търсещото работа или наетото на работа лице, в т. ч. от моряка;
  • посреднически услуги срещу заплащане от работодателя, включително от корабопритежателя, което не може да бъде за сметка на възнаграждението на устроеното на работа лице.
 5. За извършване на посредническа дейност по наемане на работа посредникът сключва посреднически договор с:
  • търсещите работа лица;
  • работодатели, включително корабопритежатели.
 6. Посредническият договор между посредника и търсещото работа лице съдържа:
  • данни за посредника, включително за лицето, упълномощено да подпише договора от името на посредника, и за търсещото работа лице;
  • права и задължения на страните, включително задължението на посредника, извършващ посредническа дейност по наемане на работа в чужбина или на моряци, да възстанови изцяло разходите за престой и транспорт на изпратените от него лица в случаите, когато не са спазени изискванията на чл. 32 и 37 от НУРИПДНР;
  • срок на договора;
  • финансовите условия за предоставяне на посредническата услуга;
  • условия за предсрочно прекратяване на договора;
  • отговорност на страните при неизпълнение;
  • други условия.
 7. Посредникът води електронен регистър на търсещите и устроените на работа лица. Регистърът се поддържа в електронната база данни на Агенцията по заетостта.
 8. Посредникът предоставя на търсещите работа лица информация за свободните работни места и за съответните длъжности, която съдържа:
  • изискванията към кандидата за работа - професионална и физическа пригодност;
  • условията на труд;
  • предлаганото възнаграждение;
  • условията за социално и здравно осигуряване, застраховане;
  • необходимите познания по езика на приемащата държава;
  • други специфични изисквания.
 9. Посредникът предоставя услуги за подбор на работна сила по искане на работодателя.
 10. Посредниците, извършващи дейност по наемане на работа в чужбина и на моряци могат да предоставят услугата “насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави” съгласно условията на посреднически договор, сключен с чуждестранен работодател, включително корабопритежател.
 11. Посредническа дейност по наемане на работа в Република България
 12. Посредникът предоставя посреднически услуги на търсещите работа лица по заявки на работодатели за сключване на договори, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и другите нормативни актове в областта на трудовото законодателство, както и при условията и по реда, регламентирани в международен договор за обмен на работна сила, по който Република България е страна.

ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА

 1. Посредникът осигурява работа на българските граждани в друга държава съобразно националното ѝ законодателство и/или при условията и по реда, регламентирани в международен договор за обмен на работна сила, по който Република България е страна. Посредникът не може да уговаря за българските граждани условия на труд и възнаграждения под минималните за приемащата държава съобразно националното ѝ законодателство.
 2. Посредникът насочва и подпомага търсещите работа лица за започване на работа в друга държава съгласно условията на посреднически договор, сключен с чужд работодател. Посредникът е длъжен да съхранява в оригинал и в официален превод на български език всеки посреднически договор, сключен с чужд работодател. Към сключения посреднически договор посредникът съхранява копие и официален превод на български език на документ за регистрация на чуждестранния работодател, съдържащ правния му статут, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, лицата, които го управляват и представляват, и копие на разрешението за наемане на работа на чужденци, когато такъв документ се изисква от действащото законодателство на приемащата държава.
 3. Посредникът е задължен да предоставя на търсещите работа лица:
  • извлечение от действащото законодателство на чуждата държава, регламентиращо наемането на работа на чужди граждани в нея, преведено на български език;
  • информация за работодателя;
  • информация за културата, бита и обичаите на чуждата държава;
  • информация за мястото на работа.
 4. Предоставянето на тази информация се удостоверява с подписа на търсещото работа лице.
 5. Посредникът е длъжен да предостави на търсещото работа лице преди заминаването му от Република България подписан индивидуален договор за наемане на работа от работодателя или от упълномощено от него лице да подписва индивидуални договори за наемане на работа, както и превод на договора на български език. Предоставянето на индивидуалния договор се удостоверява с декларация, подписана от лицето.
 6. За изпълнението на всеки посреднически договор, сключен с чужд работодател, посредникът съхранява списък на лицата, изпратени на работа по договора; копия на разрешенията за работа в чужбина на изпратените на работа лица; копия на документите на лицата за сключена лична здравна застраховка.

ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА МОРЯЦИ

 1. Посредническата дейност по наемане на работа на моряци се осъществява в съответствие с изискванията на конвенциите на Международната организация на труда и Международната морска организация, ратифицирани и влезли в сила за Република България.
 2. Посредникът насочва и подпомага търсещите работа лица за започване на работа като моряци съгласно условията на посреднически договор, сключен с корабопритежател.
 3. Посредникът е длъжен да съхранява в оригинал и в официален превод на български език всеки посреднически договор, сключен с корабопритежател. Към сключения посреднически договор посредникът трябва да съхранява декларация на корабопритежателя, че той разполага със система за защита на моряците от изоставяне в чужди пристанища. Декларацията се съхранява в заверено копие, а в случаите, в които не е съставена на български език - и в официален превод на български език.
 4. При осъществяване на посредническата си дейност посредникът:
  • извършва проверка дали моряците, които се наемат или настаняват на работа, са квалифицирани и притежават необходимите документи за съответната работа;
  • консултира и насочва страните по индивидуалния трудов договор, така че да се постигне съответствие на неговото съдържание с приложимото законодателство и с разпоредбите на приложимия колективен трудов договор.
 5. Посредникът няма право да изисква от моряците, на които осигурява работа, да заплащат такси или други начисления пряко или косвено, изцяло или частично, с изключение на разходите за снабдяване със: медицинско свидетелство, издадено в съответствие с националното законодателство на държавата, чийто гражданин е морякът; национална моряшка книжка; паспорт или други подобни лични документи, без да се включват разходите за визите, които се възстановяват от корабопритежателя.
 6. Посредникът следва да предоставя на търсещото работа лице възможност да се информира за своите права и задължения съгласно индивидуалния трудов договор преди или в процеса на сключването му, в т.ч. като предостави на моряка проекта на договор и му осигури необходимото време за проучване на неговото съдържание и за извършване на необходимите консултации във връзка с това съдържание. Посредникът предоставя на търсещото работа лице преди заминаването му от Република България подписан индивидуален договор за наемане на работа от корабопритежателя или от упълномощено от него да подписва индивидуални договори за наемане на работа лице, както и превод на договора на български език. Извършването на тези действия се удостоверява с декларация, подписана от търсещото работа лице.
 7. Индивидуалният трудов договор трябва да съдържа най-малко следните реквизити:
  • пълното име на моряка, дата на раждане или възраст, както и място на раждане;
  • името и адреса на корабопритежателя;
  • място и дата на сключване на индивидуалния трудов договор;
  • длъжността, на която е нает морякът;
  • размера на заплатата на моряка или, когато е приложимо, формулата, използвана за изчисляването ѝ;
  • размера на платения годишен отпуск или, когато е приложимо, формулата, използвана за изчисляването му;
  • срок и условия за прекратяване на договора, включително:
   • а) ако договорът е сключен за неопределен период от време, условията, при които всяка от страните има право да го прекрати, както и периода на предизвестие, който за корабопритежателя не трябва да бъде по-кратък от този за моряка;
   • б) ако договорът е сключен за определен срок - датата на изтичането му, и
   • в) ако договорът е сключен за един рейс - пристанището на назначение и периода от време от пристигането в това пристанище до момента на освобождаване от длъжност на моряка;
  • 8. средства в полза на моряка, предоставяни от корабопритежателя на моряка във връзка с опазване на здравето и социалното осигуряване на моряка;
  • 9. правото на репатриране на моряка;
  • 10. препратки към колективен трудов договор, ако е приложим, и
  • 11. всички други данни, предвидени като задължителни от законодателството на държавата на знамето.
 8. За изпълнението на всеки посреднически договор, сключен с корабопритежател, посредникът съхранява списък на изпратените на работа моряци.

   

Инспекцията по труда напомня правилата за безопасно започване на работа в чужбина

Търсенето на сезонна заетост в чужбина крие рискове от попадане в измамни схеми, поради което със стартирането на активното набиране на работна сила ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) традиционно напомня правата и задълженията на работниците и работодателите.

"Вашето ръководство за справедлива сезонна работа" с чек лист за самооценка законосъобразно ли е изпращането Ви на работа в чужбина

Европейският орган по труда създаде брошура с полезна информация за мобилните сезонни работници, търсещи заетост в друга държава - членка на ЕС. "Вашето ръководство за справедлива сезонна работа" е разработено в рамките на кампанията за повишаване информираността на сезонните мобилни работници със слоган "Права през всички сезони" и хаштаг #Rightsforseasons