Достъп до обществена информация

Описание

Кой има право на достъп до информация?

Законът за достъп до обществена информация дава право на всеки:

 • български гражданин
 • чужд гражданин или лице без гражданство
 • юридическо лице - българско или чуждестранно

да подаде искане за достъп до информация и съответно да получи достъп до нея.

Кой е задължен да ви предостави информация?

Обществена информация е тази, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България.

Задължени да предоставят информация са всички държавни органи и органите на местното самоуправление, публично правни субекти и всички физически и юридически лица, получаващи финансиране от държавния бюджет. Това могат да бъдат и фирми изпълняващи обществени поръчки, или други фирми, страни по договори, заплатени от държавния бюджет или средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми.

Информация за възложените обществени поръчки може да намерите в регистъра на обществените поръчки на електронен адрес www.aop.bg.

Каква информация може да искате по ЗДОИ?

Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна.

В случаите, предвидени със закон, определена официална или служебна информация може да бъде обявена за класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

 • Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.
 • Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации. Достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато тя е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации).

Достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес.

Каква информация може да откажем да ви предоставим?

Случаите, в които може да ви откажем достъп до обществена информация са:

 • Исканата информация е класифицирана (засекретена), представляваща държавна тайна;
 • Исканата информация е класифицирана (засекретена) информация, представляваща служебна тайна;
 • Исканата информацията засяга граждани или юридически лица и те не са съгласни тя да бъде предоставена;
 • Исканата информация ви е била предоставена преди по-малко от 6 месеца.

Единствено в два случая съответният орган е свободен да прецени дали да предостави исканата информация или не:

 • Исканата информацията е свързана с подготовката на актовете на органите (мнения, препоръки, становища, консултации);
 • Исканата информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори.

Къде да поискате достъп до информация в ИА ГИТ?

Писмено заявление за достъп до информация можете да подадете в деловодството на ИА ГИТ на бул. "Княз Ал. Дондуков" №3, гр. София всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа:

 • лично на място
 • чрез изпращане на заявление по поща или по куриер

Телефон за контакт 02 8101 753.

Попълнено заявление също така можете да изпратите и на електронна поща: info@gli.government.bg или delovodstvo@gli.government.bg или на пощенския адрес на ИА ГИТ: гр. София 1000, Бул. Ал. Дондуков №3.

Заявление за достъп до обществена информация можете да подадете електронно и през:

 • Платформата за достъп до обществена информация на адрес:  https://pitay.government.bg/
 • През Единния портал за достъп до електронно административни услуги, поддържан от Министерство на електронното управление на адресhttps://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/156
 • През Система за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление - За да се използва тази възможност трябва да имате регистрация като потребител в Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление. Заявлението и придружаващите го документи се прикачват в съобщение, което се изпраща на регистрирания в системата потребител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Когато заявлението се изпраща през потребител на упълномощено лице към документите се прилага и пълномощното. Подаденото през системата заявление се регистрира и на заявителя се връща съобщение с информацията за входящия номер и датата на регистрация. Изпратените след 16.30 часа заявления се регистрират в началото на следващия работен ден.

Заявлението може да бъде в свободен текст (написано на ръка, на пишеща машина или компютър). За Ваше улеснение примерен текст на заявлението може да изтеглите от сайта на ИА ГИТ или да получите на място в деловодството. Примерна бланка ще намерите и в приемната на ИА ГИТ в папка „Административни услуги“.

Заявлението трябва да съдържа задължително:

 • Трите ви имена (за юридически лица – наименование и седалище);
 • Каква информация искате да получите (можете описателно да посочите какво ви интересува);
 • Адрес за кореспонденция;
 • Как предпочитате да ви се предостави информацията.

Достъпът до обществена информация е безплатен. Заплащат се разходите по предоставяне на информация. Нормативите са определени с Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.

Служител, отговорен за достъпа до информация:

Николай Котов
Телефон: 02/ 8 101 732