Директор: Антонина Кърковска

Дирекция "Международна трудова миграция'":

 1. разработва процедури и правила за осъществяване на специализирания контрол по спазването на Закона за насърчаване на заетостта, на другите нормативни актове в областта на заетостта, както и на трудовото законодателство във връзка с командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги на територията на други държави;
 2. дава методически указания във връзка с изпълнението на определените в годишния план за дейността на Агенцията програми и/или мерки в областта на специализирания контрол по спазването на Закона за насърчаване на заетостта, на другите нормативни актове в областта на заетостта, както и на трудовото законодателство във връзка с командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги на територията на други държави;
 3. осъществява методическо ръководство на дирекциите “Инспекция по труда” при упражняване на специализирания контрол по спазването на Закона за насърчаване на заетостта, на другите нормативни актове в областта на заетостта, както и на трудовото законодателство във връзка с командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги на територията на други държави;
 4. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с упражняването на специализирания контрол по спазването на Закона за насърчаване на заетостта, на другите нормативни актове в областта на заетостта, както и на трудовото законодателство във връзка с командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги на територията на други държави;
 5. участва със свои представители в подготовката на становища по проекти на нормативни актове, свързани с упражняването на специализирания контрол по спазването на Закона за насърчаване на заетостта, на другите нормативни актове в областта на заетостта, както и на трудовото законодателство във връзка с командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги на територията на други държави;
 6. предоставя информация за дейността си на Главна дирекция 'Инспектиране на труда' за изготвянето на годишен и дългосрочен план и на годишния доклад за дейността на Агенцията;
 7. събира, обобщава и предоставя информация за прилагането в Република България на нормативните актове на Европейския съюз в областта на свободното движение на хора, както и относно командироването на работници в рамките на предоставяне на услуги и временна работа;
 8. дава становища и решава постъпили в Агенцията искания, запитвания и сигнали във връзка с осъществяването на специализирания контрол по спазването на Закона за насърчаване на заетостта, на другите нормативни актове в областта на заетостта, както и на трудовото законодателство, свързано с командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги на територията на други държави;
 9. осъществява обмен на информация с компетентни органи, включително на други държави, относно законодателството за наемане/приемане на работа на чужденци и относно установените нарушения на условията и реда за наемане/приемане на работа, включително случаи на незаконно извършване на трудова дейност на български граждани на територията на съответната държава и на чужди граждани на територията на Република България;
 10. организира и координира международната дейност на Агенцията;
 11. подготвя сключването на международни споразумения и спогодби, по които страна е Агенцията, включително разработва проекти на споразумения и спогодби и организира тяхното съгласуване и подписване;
 12. организира и координира изпълнението на международни споразумения и спогодби, по които страна е Агенцията;
 13. организира и осигурява информационно участието на служителите на Агенцията в международни събития и прояви;
 14. води международната кореспонденция на Агенцията;
 15. организира и осъществява протоколната дейност на Агенцията.