DAOIT_Yuliyan_Peshkov_Petrov.JPG Директор: инж. Юлиян Петров

 

Дирекция „Административно обслужване и информационни технологии“:

 1. организира, координира и осъществява дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица от Агенцията чрез каналите за достъп до обслужване, включително предоставяне на електронни административни услуги;
 2. организира и осъществява деловодната обработка и обслужването на документооборота в Централното управление на Агенцията; съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и ведомствени автоматизирани информационни системи за документооборот;
 3. технически обезпечава организирането и осъществяването на сроковия контрол на деловодната обработка и административното обслужване в Агенцията;
 4. организира и осъществява всички процедури по архивната дейност в Централното управление на Агенцията; методически подпомага дирекциите "Инспекция по труда" при осъществяваната от тях архивна дейност;
 5. поддържа административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията в частта относно административните услуги, предоставяни от Агенцията;
 6. разработва, прилага и развива стандарти за качеството на административното обслужване; поддържа и развива Система за управление на качеството на административното обслужване на Агенцията;
 7. изпълнява всички дейности, свързани с издаването, използването и прекратяването на удостоверенията за електронен подпис в Агенцията;
 8. разработва цялостната политика в областта на информационните технологии, планира, организира и координира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в структурите на Агенцията и отговаря за цялостната дейност по осигуряване оперативната съвместимост на използваните информационни системи;
 9. организира и отговаря за дейностите, свързани с въвеждането, поддръжката и извеждането от експлоатация на информационно-комуникационните ресурси в Агенцията;
 10. организира дейностите по ефективно използване на наличните информационно-комуникационни ресурси, включително чрез повишаване на компютърните умения и квалификация на служителите в Агенцията;
 11. отговаря за цялостната дейност по осигуряване оперативната съвместимост на използваните информационни системи; осигурява техническата поддръжка и управлението на административната информационна система на Агенцията в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление;
 12. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и други информационни системи и интеграцията в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;
 13. организира създаването и поддръжката на технологичната инфраструктура, свързана с предоставянето на електронни административни услуги от Агенцията;
 14. организира дейностите по изпълнение на изискванията за оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност на информационните системи в структурата на Агенцията, възложени със Закона за електронното управление;
 15. организира, актуализира и осъществява техническата поддръжка на интернет страницата на Агенцията;
 16. методически подпомага дирекциите "Инспекция по труда" при работа с информационната система на Агенцията;
 17. подпомага изпълнителния директор при формиране и провеждане на медийната политика на Агенцията.