„Логистично осигуряване провеждането на обучения на 460 инспектора по труда по проект BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА“, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси“ и по който бенефициент е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Номер в профила на купувача
13
Вид преди 04.2016
открита процедура
Статус
възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти

Предмет на поръчката е логистично осигуряване на провеждането на подържащо и надграждащо обучение на 460 инспектори по труда, планирано в рамките на проект BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА“ включващо: техническа подготовка - цялостно логистично осигуряване на обученията, предмет на настоящата поръчка осигуряване на хотели и учебни зали; осигуряване на необходимата за провеждане на съответното обучение техника; при необходимост осигуряване на консумативи за участниците и организация на обученията - цялостна логистична организация на настаняването в хотелите, регистрацията на участниците и лекторите, осигуряване на кафе-паузи, обяд и вечеря за участниците и лекторите в обучението, подготовка и техническо оборудване на залите, разпределение на консумативи и материали, възстановяване на транспортните разходи на участниците и лекторите в съответното обучение.

Отваряне на офертите 17.12.2014 г. Час: 13:00