„Организиране и провеждане на обучение в областта на информационните технологии за администраторите на информационната система, разработвана по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Номер в профила на купувача
15
Вид преди 04.2016
открита процедура
Статус
възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти

Предметът на поръчката се състои в организирането и провеждането на присъствено обучение в група с възможност за практически лабораторни упражнения на петима администратори на информационната система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, разработвана по проект BG051PO001 - 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.