мини процедура по рамково споразумение

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и „Контракс“ АД, Кооперация „Панда“, „Перун-ККБ“ ЕООД и „Престиж Бизнес 93“ ООД с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“ и Допълнително споразумение № 1 от 15.02.2021 г. към него.

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 2464 в СЕВОП.

Процедура по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП чрез извършване на вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на преносими компютри за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"" въз основа на сключено Рамково споразумение между ЦОП и „КЮ ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД„АЙ БИ ЕС – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД № СПОР-24/20.11.2019 г.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-10/23.04.2019 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и „МУЛТИКО-92“ ООД, „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД, и „РОЕЛ-98“ ООД, с предмет: „Доставка на копирна хартия (нерециклирана) за органи на изпълнителната власт и техни администрации“

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 1525 в СЕВОП.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-4/18.04.2019 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и Кооперация „Панда“, „РОНОС“ ООД, и „РОЕЛ-98“ ООД от централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по обособена позиция № 1 – „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“.

Настоящата самостоятелно обособена електронна преписка е във връзка със сключен от ИА ГИТ Договор № 287/17.09.2019 г. с „БТК“ ЕАД с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ въз основа на Рамково споразумение № РД04-82/02.09.2019 г.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и „Контракс“ АД, Кооперация „Панда“, „Перун-ККБ“ ЕООД и „Престиж Бизнес 93“ ООД с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 1640 в СЕВОП.

Линк на процедурата в Профила на Купувача на ЦОП.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки - „Шел България“ ЕАД, „Петрол“ АД и „Лукойл България“ ЕООД с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за органи на изпълнителната власт и техни администрации“.

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 1687 в СЕВОП.

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““ въз основа на сключено Рамково споразумение между ЦОП и Кооперация „Панда“, „Роел-98“ ООД и „Мултико 92“ ООД № СПОР-6/02.06.2020 г. - Обособена позиция 2: „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ за срок: от датата на сключване на договор до 02.06.2022 г.

Предмет: „Доставка на копирна хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““ въз основа на сключено Рамково споразумение между ЦОП и „Ронос“ ООД, „Роел-98“ ООД и „Мултико 92“ ООД № СПОР-9/08.06.2020 г. с предмет „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ със срок на изпълнение: от датата на сключване на договор до 08.06.2021 г. или до изчерпване на предвидените количества, което от събитията настъпи първо.