ИА ГИТ се самосезира след публикации за вероятни масови уволнения в „Неохим“ АД

С цел да се гарантират в най-пълна степен трудовите права на работещите, контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ се самосезираха след публикации за освобождаването на 61 работници от торовия завод „Неохим“ АД в гр. Димитровград. По този повод инспектори по труда от дирекция „Инспекция по труда“ Хасково стартираха проверка на предприятието по спазването на трудовото законодателство при прекратяването на трудовите правоотношения на работниците. Проследява се също дали са налични обстоятелства за масови уволнения съгласно Кодекса на труда.

При проверката се установи, че част от прекратените трудови договори са на основание придобито и упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Друга част от работниците с прекратени трудови правоотношения са работили на срочни договори с условие за завършване на определена работа. Има само два случая на прекратени трудови договори въз основа на взаимно съгласие, изразено писмено между страните. Нито едно от основанията не е свързано с процедурата за масови уволнения.

Контролните органи на Главна инспекция по труда са установили, че са изплатени всички трудови възнаграждения на работниците и служителите до м. юни включително. Предстои изплащането на заплатите за м. юли, като срокът за това е 25 август 2022 г.

Към момента на проверката има ползващи платен годишен отпуск по тяхно желание. Няма данни за принудително използване – без съгласието на работниците, на платен или неплатен отпуск. Има работници, които са командировани съгласно Кодекса на труда да извършват друга дейност в рамките на същото предприятие.

Екипите на Инспекцията по труда имат готовност, при необходимост, да съдействат и консултират работещите в предприятието, както и работодателя по отношение на правата и задълженията на двете страни по прилагане на трудовото законодателство.