Въпроси и отговори


Раздел I: Общи въпроси


Какъв е срокът за подаване на декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ?
Срокът за подаване на декларациите по чл. 15 е всяка година от 01.01.до 30.04.

Къде се подава декларацията по чл. 15?
Декларацията се подава в териториалната дирекция „Инспекция по труда' по седалище и адрес на управление на предприятието или по електронен път.

За коя година подавам декларация в периода 01.01 - 30.04.2019 г.?
През отбелязания период се подава декларация за миналата 2018 година.

При промяна на обстоятелствата подлежащи на деклариране е задължително подаването на декларация. Кои са тези обстоятелства?
Това са промени свързани с:

 • наименованието, седалището и адреса на управление на физическото/юридическото лице;
 • основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
 • работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата;
 • опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
 • необходимостта от използването на лични предпазни средства;
 • работните места с видеодисплеи.

В частност това са обстоятелствата по: Раздел I, т. 1 и 2; Раздел II, т. 7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т. 22, 24 , Част II, т. 25, Част IV, т. 33 от декларацията.


Раздел II: Форма, съдържание и ред за подаване


Как се изготвя декларацията по чл. 15?
Декларацията се изготвя от портал за електронно-административни услуги на ИА ГИТ на адрес https://public.gli.government.bg/git_public.

Как се подава декларация?
След като бъде изготвена, декларацията може да бъде подадена по два начина:

 1. Подаване на място: декларацията се принтира, подписва се и се подпечатва. С помощта на портала се изтегля като XML файл, който се записва на електронен носител (желателно е да НЕ Е дискета). Електронният носител, заедно с принтираната версия, се представят в териториалната дирекция „Инспекция по труда'.
 2. Подаване по електронен път: данните се попълват в портала, подписват се с електронен подпис и се натиска бутонът за предаване към деловодство.

Връща ли се електронният носител на подателя след приемането на информацията?
Да. Електронният носител се връща на подателя.

Какво да правя, след като съм подал декларацията?

 1. При подаване на място: Изчаквате служителят, който приема информацията, да прегледа XML файла, след което, ако всичко е наред, той издава удостоверение с входящ номер и дата.
 2. При подаване по електронен път: След като сте подали декларацията по описания начин, ще получите отговор с входящ номер на електронната поща, която сте въвели при подписване на формуляра на интернет страницата на ИА ГИТ.

Кога декларацията може да не бъде приета?
Това може да се случи в следните случаи:

 1. При подаване на място, ако електронният носител не може да бъде възпроизведен от служителя в териториалната дирекция „Инспекция по труда', той се връща на подателя, като декларацията се счита за неподадена. В срок не по-дълъг от 7 работни дни от датата, на която е отказано приемането, трябва да се предостави нов електронен носител.
 2. Не се приемат декларации на хартиен носител, които не съдържат подпис и печат на задължените лица.
 3. При непълнота и при нередовност на приетата декларация длъжностно лице от ИА ГИТ, в срок до 60 дни от датата на приемане, писмено уведомява задължените лица за констатираните непълноти и нередовности, като с това определя срок до 30 работни дни за отстраняването им.

Кога декларацията ми ще бъде вписана в публичния регистър?
В срок до 30 работни дни от датата на подаване на декларацията, когато в нея няма непълноти или нередовности, длъжностно лице от ИА ГИТ вписва декларацията в публичен регистър, който се публикува на интернет страницата на агенцията.

Важно: В случаите, когато са определени до 30 работни дни за отстраняването на непълноти и нередовности, срокът за вписване на подадената декларация започва да тече от датата на тяхното отстраняване.

Какво съдържа публичният регистър?

 1. номер и дата на регистрация на декларацията;
 2. наименование на предприятието;
 3. единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията или единен идентификационен код по БУЛСТАТ за лицата, които имат такъв;
  • адрес на предприятието;
  • име, презиме и фамилия на законния представител на задълженото лице;

Как се съхраняват декларациите?
Декларациите се съхраняват и унищожават по ред и начин, определен от Изпълнителния директор на ИА ГИТ.


Раздел IV: Въпроси относно попълването на декларацията


В Раздел I, т. 8, кои поделения на предприятието се записват: тези, които са били през отчетната година, тези, които са в момента на подаване на декларацията или и двете?
И двете.

Как се попълва Раздел IV - с данни към 31.12……. г. или към датата на подаване на декларацията?
Към 31.12.

В Раздел I, т. 10 се записват наетите лица към датата на подаване на декларацията или към 31 декември на предходната година?
В т. 10 и на всички останали полета за попълване на брой работещи се попълват данни към един и същ момент - датата на деклариране (31.12.)

Ние сме ЕТ, т. е. физически лица. Какво попълваме в Раздел I, т. 1?
В Раздел I, т. 1, следва да изпишете наименованието на ЕТ в полето за юридически лица.

Включват ли се в общия брой наети лица, лицата по национални програми, които са с трудови договори?
Да, в точка 10.2.

В Раздел IV, т. 21 - за броят работни места - това длъжностите ли са в едно предприятие?
Определение за „работно място' е дадено в § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.

Важно: 'Работно място' е помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго подобно териториално определено място в предприятието, където работникът или служителят по указание на работодателя полага труда си в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение. При извършване на надомна работа и работа от разстояние работно място е домът на работника или служителя или друго помещение по негов избор извън предприятието;

В раздел IV, част 4 - работа с видеодисплеи, какво трябва да се отбележи в т. 33 и т. 34 при положение, че има работни места, на които се използва компютър, но в оценка на риска няма записани вредности?
В т. 33 се попълва „Да' - направена е оценка на риска, а в т. 34 се посочва броят на лицата, работещи с видеодисплеи.

В част I, т. 8 от Приложение 2 - химични агенти, в какво се състои проиграването на план за предотвратяване и ликвидиране на аварии?
Запознаване и проиграване, срещу подпис на работниците и служителите с/на конкретните аварийни ситуации.

По Раздел IV, т. 24 - „Опасности/източници на опасности, създаващи риск за здравето и безопасността на работещите, съгласно оценка на риска' какво трябва да се посочи?
Посочват се всички показатели, за които има вероятност от появата им.


Раздел III: Въпроси относно кръга на задължените лица


Работеща фирма, която е регистрирана като ООД с двама съдружници, които се осигуряват на друго основание в други дружества и нямат нает персонал, но единият съдружник има сключен договор за управление и контрол, следва ли да подава декларация?
Да. Като договорът за управление и контрол се приравнява към трудов договор.

ЕООД през 2018 г. е сключвало на няколко пъти за кратко граждански договор за извършване на услуги като към датата на подаване няма никакъв договор. Трябва ли дружеството да подава декларация?
Не.

Дружество с двама съдружници/самоосигуряващи се лица/ без нает персонал, трябва ли да подава декларация?
Да!

Важно: Съгласно указанията на Министъра на труда и социалната политика, лицата, които работят в съдружие без нает персонал, но извършват стопанска дейност и получават икономическа изгода, следва да подадат декларация.

ЕТ, управлявано от пенсионер с договор за прокура, без нает персонал, трябва ли да подава декларация?
Да.

Съдружниците, които се самоосигуряват, трябва да се посочват към наетите лица. Това отнася ли се и за самоосигуряващите се собственици на ЕООД и ЕТ?
Не. Те се явяват лица, работещи сами за своя сметка.

Следва ли да подава декларация Акционерно дружество, в което има избран съвет на директорите и няма нает персонал по трудови правоотношения? Счита ли се това за нает персонал, като се има предвид, че по ЗДДФЛ договорите за управление и контрол са приравнени към трудовите?
Да, ако има сключени договори за управление и контрол.

Новорегистрирана фирма през текущата година, която е наела персонал по трудово правоотношение през същата година, трябва ли да подава декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ ?
Задължението за подаване на декларация ще възникне през следващата година.

ДЗЗД (Дружество по Закона за задълженията и договорите), в което само единият съдружник е самоосигуряващо се лице, а другият не и няма нает персонал, трябва ли да подава декларация? Трябва ли да има и договор със СТМ (Служба по трудова медицина)?
Да, трябва да бъде подадена декларация, но няма задължение за сключване на договор със СТМ.

Трябва ли земеделски производител да подава декларация по чл. 15, като има двама назначени работници?
Да, трябва. Задължение за подаване на декларация по чл. 15 има всеки работодател с поне едно наето лице.

Трябва ли да се подава декларация за ЕООД, което към 31.12………. г. има назначени две работнички, които са в отпуск по майчинство?
Да, трябва.

Каква е разликата между ЕООД и ООД при условие, че и в ЕООД и в ООД няма работещ собственик, само самоосигуряващ се? Защо в ООД трябва да се подаде декларация, а в ЕООД не трябва?
В ЕООД участник е само едно лице и в този смисъл то само извършва дейността за своя сметка. В ООД с повече от един участник, същите се явяват лица, работещи в съдружие за своя сметка и като такива, съгласно чл. 15, ал.1 от ЗЗБУТ във връзка с чл. 14, ал.1 от ЗЗБУТ, не са освободени от задължение да подават декларация.