Capture_4.JPG

Главен секретар: инж. Георги Милчин

телефон (02) 8101 756

факс (02) 8101 797

e-mail: secr-glsecretar@gli.government.bg

 

Главният секретар  осъществява административното ръководство на Агенцията в изпълнение на законовите разпореждания на изпълнителния директор, като:

1. ръководи, организира, координира и контролира функционирането на администрацията за спазването на нормативните актове и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;

2. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в администрацията;

3. организира и отговаря за провеждане оценяването на служителите в администрацията и обучението им;

4. координира финансово-стопанската дейност на Агенцията;

5. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена;

6. осигурява условия за ефективна и ефикасна работа на всички административни звена на Агенцията;

7. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена и осъществява общ контрол за изпълнението им;

8. контролира и отговаря за работата с документите и за тяхното съхраняване;

9. организира, координира и контролира изготвянето на годишния доклад за състоянието на административната дейност в Агенцията по чл. 62 от Закона за администрацията;

10. следи за точното спазване на административните актове;

11. организира дейността по разглеждане на предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;

12. подпомага изпълнителния директор при упражняване на правомощията по управление на държавната собственост, предоставена на Агенцията;

13. изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор на Агенцията.

(2) Главният секретар координира работата си с главния секретар на Министерството на труда и социалната политика.

(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от директор на дирекция, определен от изпълнителния директор за всеки конкретен случай.