belyovska.jpg

Финансов контрольор: Надежда Бельовска

телефони: (02) 8101 763
e-mail: nadezhda.belyovska@gli.government.bg

Финансов контрольор 

(1) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на изпълнителния директор и осъществява предварителен контрол за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на Агенцията съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и утвърдената от министъра на финансите методология.

(2) Финансовият контрольор в рамките на своята компетентност:

  1. извършва проверки преди вземането на решения за поемане на задължение и/или извършване на разход;
  2.  изисква и има право да получава всички данни и документи, включително в електронен вариант, за целите на предварителния контрол и по своя преценка прави проверки на място;
  3. изразява мнение относно законосъобразността на предложенията за поемане на задължение и/или за извършване на разход.

(3) Условията и редът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове, утвърдени от изпълнителния директор.