cf

Директор: Цветомила Филипова

Главна дирекция „Инспектиране на труда“

 1. подпомага изпълнителния директор при изпълнението на държавната политика, свързана с функциите на Агенцията;
 2. контролира, координира, анализира и обобщава дейността на териториалните структури на Агенцията - дирекциите „Инспекция по труда“;
 3. изготвя годишен и дългосрочен план за дейността на Агенцията;
 4. организира и отговаря за дейностите, свързани с планирането, изпълнението на годишния план и отчетността на контролната дейност, осъществявана от дирекциите „Инспекция по труда“;
 5. осъществява ръководство на дирекциите „Инспекция по труда“ при извършването на контрола по спазване на трудовото законодателство, здравословните и безопасни условия на труд, насърчаване на заетостта и законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба;
 6. обобщава и анализира информацията за състоянието и проблемите при контрола на трудовото законодателство, здравословните и безопасни условия на труд, насърчаване на заетостта и законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба;
 7. изготвя годишния доклад за дейността на Агенцията;
 8. организира дейността по издаване на разрешения от Агенцията в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при взривни работи;
 9. дава становища при разработването на проекти на нормативни актове в областта на инспектирането на труда;
 10. дава становища при разработване на указания, процедури и правила за инспектиране в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
 11. осъществява взаимодействието с други държавни органи и сътрудничеството със социалните партньори по въпросите, свързани с инспектирането на труда;
 12. подпомага и контролира дейността на дирекциите „Инспекция по труда“, свързана с установяване на причините за възникнали злополуки;
 13. осъществява взаимодействие с Националния осигурителен институт при анализа на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;
 14. извършва контрол на територията на цялата страна по спазване на трудовото законодателство, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение, и на други нормативни актове, когато контролът е възложен със закон;
 15. дава отговори по искания и запитвания на физически и юридически лица по въпросите, свързани със спазването на трудовото законодателство, здравословните и безопасни условия на труд, държавната служба и насърчаването на заетостта;
 16. извършва контрол в рискови предприятия и производства по списък, утвърден от изпълнителния директор;
 17. дава сведения и технически съвети на работодателите и на работниците и служителите за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство, здравословните и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта;
 18. събира, обобщава и предоставя информация за прилагането в Република България на нормативните актове на Европейския съюз в областта на спазването на трудовото законодателство, държавната служба и насърчаването на заетостта;
 19. по искане на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ изготвя становища по оспорени принудителни административни мерки за отстраняване нарушения на нормативните изисквания на трудовото законодателство, държавната служба и законодателството по насърчаването на заетостта;
 20. дава указания и контролира изпълнението на определените в годишния план за дейността на Агенцията програми и мерки в областта на спазването на трудовото законодателство, държавната служба и насърчаването на заетостта.